Prinzmetals variantangina (Spasmangina)

Definition

Relativt sällsynt syndrom med akut myokardischemi som debuterar i vila och ger upphov till svår men vanligen snabbt övergående angina pektoris. Ibland allvarliga arytmier (AV-block, VT, VF) i samband med anfall. Kan leda till hjärtinfarkt vid långdragen ischemi.

Orsaker

Utlöses av spasm i större koronarkärl. Detta leder vanligen till övergående (5‑15 min) totalocklusion av ett eller eventuellt flera koronarkärl. Med behandling och rökstopp brukar anfallen upphöra.

Klinisk bild

Drabbar i regel storrökare <60 år. Patienten beskriver svår angina men vid undersökning och symtomfrihet är EKG vanligen normalt.

Utredning

  • EKG i samband med bröstsmärta kan ge diagnosen. På ischemi-övervakning ser man då kortvariga episoder av ST-höjning- eller ST-sänkning. Dessa kan vara asymtomatiska. Vid svår smärta i regel ST-höjning och arytmier.
  • Troponin är normalt om ischemin är kortvarig.
  • Akut koronarangiografi vid akut insjuknande och (återkommande) ST-höjning i EKG. Ofta ser man ”spasmtendens” vid undersökningen men i övrigt normala kranskärl eller insignifikant plack.
  • I regel normalt utfall av ekokardiografi och arbetsprov i fritt intervall.
  • Långtids-EKG med ST-analys kan fånga ischemiska episoder i vila.

Behandling

  • I första hand nitroglycerin(infusion) och calciumantagonister.
  • Koronarangiografi. PCI kan övervägas vid plackfynd men det är inte säkert att anfallen förhindras.
  • Statiner och ACE-hämmare enligt rutin vid koronarsjukdom.
  • Ingen indikation för ASA, betablockad eller LMH. Klopidogrel och ASA ges efter PCI med stent.
  • Rökstopp.

ICD-kod: I20.1

Till toppen