Kardiogen chock

Definition

Systoliskt blodtryck <90 mmHg (>30 min) och cardiac index (CI) <2,2 l/min/m2 i kombination med förhöjt slutdiastoliskt tryck i vänster kammare (PCWP >18 mmHg). Proportionellt pulstryck ≤25 talar för CI <2,2 (systoliskt tryck minus diastoliskt tryck/systoliskt tryck). I avsaknad av hemodynamiska värden, användes tecken på hypoperfusion, t ex oliguri (diures <30 ml/timme), cerebral påverkan, eller kalla extremiteter.

Orsaker

Akut hjärtinfarkt med grav myokardpåverkan eller med mekanisk komplikation (papillarmuskelruptur, VSD, kammarruptur), akut kardiomyopati, myokardit, bradykardi, takykardi, akut vitium (AI, MI), indirekt hjärtpåverkan (tamponad, lungemboli, pneumothorax).

Differentialdiagnoser: Hypovolemisk chock, t ex GI-blödning, rupturerat aortaaneurysm. Septisk eller anafylaktisk chock.

Utredning

  • Intravenös infart.
  • Telemetri, pulsoximetri.
  • Kontroll av vitalparametrar var 5–15:e min.
  • Fokuserat status (nytillkommet blåsljud, nedsatta andningsljud).
  • EKG.
  • Blodgas.
  • Ekokardiografi, akut. Överväg esofagusekokardiografi.
  • Lungröntgen eller DT thorax om patienten är transportabel.
  • Blåskateter med timdiures.
  • Överväg artärkateter för blodtrycksmätning och blodgaskontroller.
  • Överväg central venkateter (CVK) för mätning av centralvenöst tryck (CVP) och blandvenös saturation samt administrering av läkemedel. Referensnivå för tryck: Motsvarande elektrod V6 med patienten i horisontalläge på rygg. Tolkning: Normalvärde 5-10 cm vatten. Låga värden vid hypovolemi. Höga värden vid hjärtsvikt, stor lungemboli, utbredd pneumoni, ARDS, pulmonell hypertension, cor pulmonale, hjärttamponad.
  • Överväg lungartär(PA)-kateter som också ger lungartärtryck, lungkapillär-tryck och hjärtminutvolym.

  Behandling

  • Oxygen på mask, 5-10 liter/min.
  • Inf Ringer-Acetat 500 ml om lungödem eller tydliga stastecken saknas.
  • Utsättning av negativa inotropa och blodtryckssänkande medel.

  Behandla underliggande orsak

  • Akut koronart syndrom: Akut koronarangiografi med PCI eller CABG. Trombolys övervägs om angiografi inte är snabbt tillgänglig.
  • Brady-/takyarytmi: Se arytmikapitel.
  • AI/MI/papillarmuskelruptur: Akut operation. Kontakta thorax-kirurgjour. (eventuellt aortaballongpump före ingrepp).
  • Klafftrombos: Eventuellt trombolys.
  • Kammarruptur (septum eller frivägg): Akut operation. Ruptur i fri vägg är oftast omedelbart dödlig.
  • Tamponad: Perikardtappning (bedside med ultraljud eller med genomlysning).
  • Akut isolerad högerkammarsvikt: Högerkammarinfarkt alternativt akut lungemboli. PCI vid tecken på hjärtinfarkt, inotropi, vätska iv (kan behöva 2–4 liter under första 12 tim). Försiktighet med vasodilaterare (morfin, nitrater, ACE-hämmare) och diuretika. Första 1–2 dygnen behövs ökad preload (högt CVP) men var uppmärksam på symtom eller tecken på vänstersvikt. Lungödem kan uppkomma snabbt när höger kammares funktion förbättras.
  • Myokardit. Yngre patient utan riskfaktorer för koronarsjukdom. Normal koronarangiografi. Uteslutningsdiagnos.

  Särskilt cirkulationsstöd

  • Tidig kontakt med ECMO-teamet alternativt thoraxkirurg för mekaniskt cirkulationsstöd (LVAD eller ECMO) vid uteblivet svar på initiala behandlingen.
  • Inotropa läkemedel: Dobutamin, levosimendan (Simdax), eventuellt understött med vasokonstriktiva medel (noradrenalin).
  • Aortaballongpump.
  • IMPELLA är en perkutan pumpdevice som avlastar vänster kammare och är ett alternativ eller komplement till ECMO vid kardiogen chock.

  ICD-10 kod: R57.0

  Till toppen