Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Definition

Tillståndet troligen vanligare än man tidigare antagit. Förväxlas ibland med hjärtsvikt. Akut inflammatoriskt tillstånd med respiratorisk svikt, nytillkomna bilaterala lunginfiltrat förenat med hypoxi. (orsakat av ödem som i tidigt skede ger ground-glassförändringar på DT thorax och kan tätna till konsolideringar). Vid svår-medelsvår ARDS är PaO2/FIO2 <26 (detta motsvarar PaO2 <5,3 kPa vid luftandning). Tillståndet förvärras av nedsatt hjärtfunktion och vätskeöverskott. Den kliniska bilden och patofysiologin är likartad trots olika etiologi med (icke-kardiellt) ödem på grund av alveolokapillär membranskada. Lättare grader av ARDS definieras som kvot PaO2/FIO2= 27-40.

Orsaker

Tillstånd som kan leda till ARDS:

  • Systemiska reaktioner, t ex sepsis, hemorragisk pankreatit
  • Virus-, bakterie- och svamp- infektioner. Covid-19
  • Aspiration av ventrikelinnehåll, vatten vid drunkning
  • Inhalation av toxiska gaser
  • Lungödem i samband med överdos av heroin, metadon, morfin, dextropropoxyfen, metanol m fl
  • Immunologisk inducerade; Goodpasture´s syndrom, SLE
  • Chocklunga - traumatiska tillstånd med hypotension
  • Efter blodtransfusion (TRALI)
  • Post kardiopulmonell bypass - “postperfusion lung”

Klinisk bild

Dyspné och takypné med sjunkande PaO2 och PaCO2 utan fysikaliska fynd eller med diskreta rassel. Hypoxi som kan korrigeras med oxygen initialt. Röntgen visar diffusa-täta spridda infiltrat. Med försämring får patienten ökande dyspné, takypné och cyanos med sjunkande PaO2 och stigande PaCO2. Auskultation kan påvisa rassel.

Behandling

Oxygentillförsel med >92 % saturation som mål. Vid fortsatt försämring intensivvård med HNF, NIV- eller ventilatorbehandling. ECMO i extrema fall.

Behandla utlösande orsak. ARDS är ofta del av multiorgansvikt där varje komponent kräver åtgärd. Steroider rekommenderas ej förutom vid Covid-19.

ICD-kod: ARDS J80.9

Till toppen