Glomerulonefrit – akut

Definition

Inflammation i glomeruli genom deposition av antigen-antikropps-komplex eller antikroppar riktade mot glomerulära basalmembranet.

Klinisk bild

Anamnes: Trötthet, blekhet, illamående, kräkningar, huvudvärk, måttlig feber, dov smärta i ryggen, små urinmängder, hematuri. Symtom tydande på systemsjukdom: Ledbesvär, petekier, purpura, övre luftvägssymtom som hosta och nästäppa.

Status med hudinspektion: Hypertoni. Ibland vänster-svikt med rassel, ansikts- och ögonlocksödem eller perifera ödem. Nefrotiskt syndrom.

Laboratoriefynd. Hög SR, CRP-stegring, måttlig anemi, normalt eller förhöjt P-Kreatinin. Urinprov: Mikro- eller makroskopisk hematuri, obetydlig till massiv proteinuri, ibland vita blodkroppar. Granulära/ korniga cylindrar vid allvarlig nefrit.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blod-, elektrolytstatus, Ca, urea, albumin, S-Proteinfraktioner, FLC, ANCA, ANA. Vid misstanke om systemsjukdom se ”Akut njursvikt”.

Urin: Urinstatus/testremsa, U-sediment, U-Albumin/Kreatininkvot, eventuellt odling.

Njurbiopsi.

Behandling

Diskutera med njurspecialist. Patient som inte är allmänpåverkad och som har lätt till måttlig inflammatorisk reaktion med normalt P-Kreatinin och P-Albumin, lätt hematuri och låggradig proteinuri remitteras till njurmedicinsk mottagning för utredning.

Patient med måttlig-kraftig inflammation, påverkad njurfunktion, sänkt plasmaalbumin, hematuri och kraftig proteinuri bör läggas in för utredning och ställningstagande till njurbiopsi.

Ospecifik: Ödem behandlas med furosemid i stigande doser. ACE-hämmare reducerar proteinuri. Blodtrycksstegring behandlas i första hand med ACE-hämmare.

P-albumin <25 g/l på grund av nefrotiskt syndrom motiverar låg-molekylärt heparin som trombosprofylax. Behandla hyperlipidemi.

Specifik: Steroider och immunoterapi (Cyklofosfamid, Rituximab etc.) beroende på histopatologisk och immunologisk diagnostik med njurbiopsi. Plasmaferes vid snabbt progredierande glomerulonefrit.

ICD-koder: Akut glomerulonefrit N00, snabbt progredierande glomerulonefrit N01, icke specificerad glomerulonefrit N05 (för fjärdepositionen se ICD-10).

Till toppen