Stroke/TIA översikt

Definition

Stroke innebär akut insjuknande med fokala (eller globala) neurologiska symtom av vaskulär genes som kvarstår mer än 24 timmar; 86 % av alla stroke är ischemiska, 11 % beror på intracerebral blödning och 2 % på subaraknoidalblödning (Riksstroke 2020). Vid transitorisk ischemisk attack (TIA) går symtomen tillbaka inom 24 tim.

Ischemisk stroke - indelning avseende etiologi

Storkärlssjuka I63.0. Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer.

Småkärlssjuka I63.3. Hypertensiv eller amyloid angiopati. Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer.

Kardiell embolikälla I63.4 orsak hos ca 30 %, oftast förmaksflimmer. Karotisområdet drabbat i ca 70 %. Ovanliga orsaker: Hjärtinfarkt, endokardit, mekanisk hjärtklaff och myxom.

Andra orsaker. T ex dissektion, migrän, vaskulit, sinustrombos.

Kryptogen stroke I63.9. Ospecificerad cerebral infarkt, orsakad av okänd eller oklar orsak. PFO (öppetstående foramen) ovale i 40 %.

Klinisk bild

Specifika symtom från främre cirkulationen

  • Motoriska hemisymtom (central facialispares ingår)
  • Sensoriska hemisymtom
  • Tal/språkstörning (afasi)
  • Hemianopsi

Specifika symtom från vertebro-basilarisområdet

Ca 20 % av alla stroke berör a vertebralis och dess grenar. Symtomdebut ofta stegvis, eller progress av symtomen under flera timmar. Symtomen kan också fluktuera. Utmärkande är YRSEL och

  • Ataxi/koordinationsstörning
  • Isolerat synfältsbortfall, diplopi eller ögonmotorikstörning
  • Heshet, sväljningssvårigheter
  • Förvirring, medvetanderubbningar
  • Bilaterala och korsade symtom

Cerebellära infarkter kan ge allt från diskreta neurologiska symtom till svår allmänpåverkan med yrsel, bakre huvudvärk, illamående, kräkningar och ataxi. Kan snabbt progrediera.

Basilarissyndrom med total ocklusion kan ge total hjärnstamsinfarkt med coma, tetrapares och multipla kranialnervssymtom och är ofta letal. Partiella syndrom förekommer med exempelvis ”locked-in syndrom”. Patienten kan också få konfusion och minnesrubbningar.

Differentialdiagnoser till stroke

Epilepsi med Todds pares, hjärntumör, subduralhematom, encefalit, aortadissektion, MS, migrän, perifer facialispares, hypoglykemi, perifer yrsel, temporalisarterit, icke organiska syndrom.

Till toppen