Elolyckor

Definition

Skadans omfattning beror på mängden elektrisk energi. Energin är beroende av spänningen, resistansförhållanden (kontaktytans storlek, tryck och fuktighet) och exponeringtiden. Elolycksfall indelas i högspännings- (>1000 V) och lågspänningsolyckor (<1000 V). Växelström är farligare än likström beroende på svårigheten att komma loss från strömkällan och högre risk att inducera ventrikelflimmer. Blixtnedslag ska alltid handläggas som högspänningsolyckor.

Klinisk bild

Kardiella skador: Arytmier i form av ventrikelflimmer, asystoli och supraventrikulära arytmier. Lågspänningsolyckor kan ge dödlig arytmi direkt vid skadetillfället och sällsynt kan arytmier, t ex förmaksflimmer, uppträda timmarna efter olyckstillfället.

Andningsstopp direkt efter skadan kan uppstå. Långvarig assisterad ventilation/HLR är motiverad.

Brännskador: Högspänningsskador orsakar både ytliga och djupa brännskador. Strömmen följer vävnader med lägst resistens (blodkärl, nerver och muskler) och kan ge djupa brännskador även om hudskadorna är begränsade. Risk för utveckling av kompartmentsyndrom.

Njursvikt kan uppstå vid högspänningsolyckor på grund av rabdomyolys sekundärt till muskelskador.

Neurologiska skador med medvetslöshet, funktionsbortfall i extremiteter och andra neurologiska symtom förekommer vid högspänningsolyckor. Om strömmens väg går genom skallen kan nerv-, ögon- och hörselskada uppträda. Nervpåverkan kan uppträda med viss fördröjning och kvarstå under lång tid. Överväg traumatisk hjärnskada vid neurologiska bortfallsymtom.

Kärlskador kan uppkomma vid högspänningsolyckor och kan ge både arteriell kärlspasm och trombos med symtom på akut ischemi.

Frakturer och luxationer av leder uppkommer på grund av trauma och kraftig muskelkontraktion i samband med olyckan.

Utredning

Vid enkel lågspänningsolycka och opåverkad/symtomfri patient klinisk undersökning och EKG.

Inläggning och EKG-övervakning, vanligen minst 12 timmar i följande fall.

  • Säkertställd eller misstänkt högspänningsolycka
  • Påvisad/nydebuterad arytmi
  • Medvetslöshet, bestående eller övergående
  • Misstänkt strömpassage genom buken-torax
  • Blixtnedslag


Blodprover (elektrolytstatus, myoglobin). Klinisk bedömning av brännskador och röntgenfynd om tecken på traumatiska skador.

Behandling

Lågspänningsolyckor: Symtomfri patient med normalt EKG utan behandlingskrävande brännskador kan gå hem efter information om risken för sent uppträdande besvär (t ex arytmi, nervpåverkan mm). Symtomatisk patient eller person observeras 2-12 timmar och skrivs hem efter EKG-kontroll; överväg uppföljning via vårdcentral. Gravida kvinnor rekommenderas obstetrisk bedömning.

Misstänkt högspänningsolycka: Handläggs som traumafall. EKG-övervakning 12-24 h. Ge inf Ringer-Acetat 1000-2000 ml första timmen. Vid myoglobinemi behandling enligt anvisningar för rabdomyolys. Risk för hyperkalemi. Kontakt med brännskadecentrum vid utbredda brännskador. Vanligen går neurologiska symtom över inom ett dygn men kvarstående symtom kan kräva fortsatt utredning och rehabilitering.

Arytmier: Sedvanlig handläggning. Vid osäkerhet diskutera med kardiolog.

ICD-koder: W86-W87

Till toppen