Hypertermi

Definition

Akut termoregulatoriskt svikt, orsakad av nedsatt värmeavgivningsförmåga. Central kroppstemperatur >40,5°C.

  1. Klassiskt värmeslag orsakad av hög omgivningstemperatur i kombination med oförmåga hos kroppens egna temperatur-reglerande system att klara värmeavgivningen.
  2. Hård fysisk ansträngning med kraftigt ökad endogen värmeproduktion + otillräckliga värmeförluster på grund av hög omgivningstemperatur och hög luftfuktighet.

  Klinisk bild

  Mental påverkan är ett tidigt tecken. Takykardi, hög andningsfrekvens. Hypotension.

  Klassiskt värmeslag. Äldre och kroniskt sjuka löper högre risk. Värmeböja under flera dagar. Huden är varm, torr eller fuktig. Lungförändringar är vanliga. Lätt ökning av myoglobin och kreatinin. Risk för arytmi, dehydrering och cirkulationssvikt. Hög mortalitet.

  Ansträngningsutlöst. Vanligen unga, tidigare friska personer. Huden fuktig, svettig. Labprover i senare skede visar varierande grad av metabolisk acidos, CK-stegring, leverpåverkan, kreatininstegring, hyperkalemi och DIC. Lungröntgenförändringar av ARDS-typ. Låg mortalitet om tidig behandling.

  Differentialdiagnoser: Meningit, encefalit, epilepsi, förgiftning, svår dehydrering, malignt neuroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, tyreotoxisk kris.

  Utredning

  IVA-fall. Följ central temperatur (rektalt eller urinblåsa).

  Blodprover (följ dagligen): Blod-, elektrolyt-, leverstatus, CK eller myoglobin, glukos och blodgas. Troponin T. EKG. Telemetri.

  Behandling

  Kylbehandling startas så snabbt som möjligt, helst prehospitalt.

  • Oxygen om saturation <90%.
  • Intubation och respirator vid medvetslöshet/tecken på hjärnödem.
  • Infusion NaCl 9 mg/ml 1000-2000 ml (helst kyld) första timmen.
  • Inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml 1-4 ml iv vid kramper.
  • Furosemid vid tecken på övervätskning eller lungödem.
  • Febernedsättande mediciner är verkningslösa.

  Klassikt värmeslag: Ta av kläder, fukta/kyl med kallt vatten. Kyl ner patienten till <38,5°C med kalla våta lakan samt fläktar. Infusion av 3000-4000 ml 4°C Ringer-Acetat. Kyldräkt kan övervägas.

  Ansträngningsutlöst: I första hand nedsänkning av patienten i kallt vatten för snabb sänkning av kroppstemperaturen till ca 38°C. I andra hand extern kylning med rikligt kall vätska, is (huvud, händer, fötter) och fläktar.

  ICD-kod: Hypertermi, extern X30

  Till toppen