Hypotermi

Definition

Kroppstemperatur <35 °C.

Orsaker

Nedkylning vid låg omgivningstemperatur. Extra snabbt förlopp om immersion i vatten. Många fall av hypotermi uppkommer inomhus hos patienter som blir liggande längre tid på golv.

Klinisk bild

Klinisk bild, Mild (35-32 ºC)

Mild (35-32 ºC)

Huttring, ”shivering”
Takykardi

Kölddiures

Vasokonstriktion
Hyperventilation
Konfusion, störd motorik

Klinisk bild, Måttlig (32-28 ºC)

Måttlig (32-28 ºC)

Avtagande ”shivering”

Bradykardi och hypotension

Hypoglykemi
EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer)

Tilltagande muskelrigiditet
Metabolisk (och respiratorisk) acidos
Hypoventilation
Konfusion, apati

Klinisk bild, Svår (<28 ºC)

Svår (<28 ºC)


Djup medvetslöshet
Extrem bradykardi (<30/min)
EKG-förändringar (breddökat QRS)
Icke palpabla pulsar
Grav hypoventilation (1-2 andetag/min)

Areflexi, ljusstela pupiller
Arytmier (VES-VF-asystoli)
Hjärtsvikt/hypotension
Grav muskelrigiditet
Hypokalemi

Utredning

Mätning av central kroppstemperatur i rektum (rektaltermometer införd minst 10 cm), i urinblåsa (KAD med termistor) eller i esofagus (esofagusprobe). Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, glukos. Intoxikations-prover. Blodgas. EKG-övervakning, pulsoximetri, kontinuerlig mätning av kroppstemperatur. Svår sepsis kan ge hypotermi och bör övervägas som orsak.

Behandling

  1. Patienter med svår hypotermi och tecken till cirkulatorisk instabilitet på grund av hypotermi (<30 °C) bör akut transporteras till ECMO-enhet eller enhet med hjärt-lungmaskin för aktiv uppvärmning och cirkulationsstöd. Detta gäller även patienter med hjärtstopp under förutsättning att nedkylningen bedöms ha skett innan patienten drabbades av hjärtstoppet och att patienten i övrigt (baserat på ålder och övriga sjukdomar) bedöms kunna gagnas av behandlingen. Vid kammarflimmer defibrillering x 3, om ej effekt endast hjärtkompressioner och ventilation under transport till ECMO enhet. Läkemedel enligt A-HLR algoritm behöver inte ges till gravt hypoterma patienter (<30 °C).
  2. Förhindra ytterligare värmeförluster. Ta av våta kläder och använd varma filtar eller värmetäcke Aktiv extern uppvärmning ger beroende på patientens metabolism och underliggande sjukdomar en temperaturökning med ca 1-2 °C/timme.
  3. Infusion av uppvärmd (40 ºC) Ringer-Acetat 1000 ml per timme (hypovolemi föreligger alltid vid måttlig-grav hypotermi). Tillförsel av natriumbikarbonat rekommenderas inte då pH och lätt hypokalemi normaliseras spontant när temperaturen stiger och cirkulationen förbättras. Patient med måttlig och grav hypotermi (<32 ºC) bör vårdas på intensiv- eller intermediärvårdsavdelning.

ICD-kod: Hypotermi, extern X31; Åtgärdskod, aktiv uppvärmning FXC00

Till toppen