Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)

Definition

Trycket i luftvägen tillåts ej falla till atmosfärstryck under utandning. Detta leder till ökad lungvolym (FRC). Sekundära gynnsamma effekter är förbättrade ventilations-perfusionsförhållanden, minskad shunt och minskad lungstelhet, vilket leder till ökad syresättning och minskat andningsarbete. CPAP-behandling påverkar primärt inte ventilationen (till skillnad från NIV). Däremot resulterar ofta det minskade andningsarbetet i att patienten förmår att öka sin alveolära ventilation.

Indikationer

Huvudindikation är grav hypoxi där oxygentillförsel haft otillräcklig effekt, t ex vid svår vänsterhjärtsvikt, akut exacerbation av KOL, pneumoni samt toxiskt lungödem eller ARDS.

Kontraindikationer

Medvetslös eller icke-samarbetsvillig patient, manifest eller misstänkt barotrauma (pneumothorax, pneumomediastinum, subkutant emfysem), lågt blodtryck på grund av hypovolemi (blodtrycket vid start bör vara >100 mmHg) samt terminala tillstånd. CPAP är ej en palliativ behandlingsmetod.

Behandling

Före behandlingsstart kontrolleras blodtryck, puls, blodgaser, andnings-frekvens och vakenhetsgrad.

Inställningar

Oxygenkoncentration 30-60 % (KOL 30 %, pneumoni/ARDS 60 %). Högre oxygenkoncentration är lungtoxisk och bör ej komma ifråga utom i särskilda fall (koloxid- eller cyanidförgiftning).

Vid lungödem och pneumoni väljer man initialt motstånd 7,5-10 cm H2O, vid KOL 5-7,5 cm H2O. Därefter titreras motståndsnivån upp vid otillräcklig effekt på syresättning och ned vid tillfredsställande behandlingseffekt. Högre motstånd än 20 cm H2O bör ej användas.

Flödesinställningen är beroende av patientens tidalvolym. Initialt väljer man maximalt flöde. Detta kan senare nedjusteras under kontroll av att maskens backventil ej öppnar och att det föreligger ett kontinuerligt flöde ur motståndsventilen (även under inandning). Vanligaste orsakerna till misslyckad CPAP-behandling är felaktig indikation, för lågt flöde, icke-samarbetande patient, problem att få masken att passa och för lågt motstånd.

Behandlingens avslutande

CPAP-fortsättes tills övrig terapi givit effekt. Vanligen kort behandlingstid vid lungödem och KOL, längre vid pneumoni/ARDS.

Befuktningssystem bör användas om behandlingen utsträckes >6 tim.

Operationskod: DG001

Till toppen