Elkonvertering och defibrillering

Indikation

  • Svår cirkulationspåverkan på grund av kammarflimmer (VF) eller snabb persisterande ventrikeltakykardi (VT).
  • Behandling av akut VT eller supraventrikulär takykardi (SVT) eller förmaksflimmer med måttlig cirkulationspåverkan där farmakologisk terapi inte fungerat eller bedöms olämplig.
  • Elektiv elkonvertering av förmaksflimmer eller -fladder.

  Förberedelser inför elkonvertering

  Korrigera hypokalemi (<3,5 mmol/l) eller hyperkalemi (>5,5 mmol/l) samt hypertoni (>180/110 mmHg) eller hypotoni (<90 mmHg). Fasta 4-6 timmar före konvertering om möjligt.

  Kontraindikationer för icke-akut elkonvertering

  Digitalisintoxikation. Akut infektion med feber. Alla tillstånd som innebär ökad narkosrisk är relativ kontraindikation (hjärtsvikt, astma-KOL, njur­insufficiens, kraftig övervikt mm). Kontraindikation mot antikoagulantia. Indikationen/vinsten måste ställas mot narkosrisken.

  Utredning

  Vid akut elkonvertering hinner man inte ta några prover. Vid icke akut åtgärd kontrolleras Hb, P-Kalium och P-Kreatinin. Digitalis behöver normalt inte sättas ut. Om digitalistoxicitet misstänks kontrolleras P-Digoxin. Överväg kontroll av koncentrationen av andra antiarytmika.

  Utförande och handläggning

  Informera patienten.

  1. Hjärt-lungstatus. BT-mätning. Pulsoximetri kontinuerligt. EKG-övervakning.
  2. Oxygen rutinmässigt.
  3. Vaken patient sövs med inj Propofol, 10 mg/ml, 1,0-1,5 mg/kg iv.
  4. Assistera ventilationen vb.
  5. Placera gelplattorna nedanför hö nyckelben och över medioaxillarlinjen vänster sida alternativt antero-posterior position. I detta senare fall bör man använda klisterelektroder som placeras något till vänster om medellinjen i hjärthöjd.
  6. Ingen person får ha kontakt med patienten eller sängen under strömchocken.
  7. ”Osynkroniserad elchock” används vid VF eller polymorf VT, i övriga fall används synkroniserad elstöt.
  8. Följande energinivåer rekommenderas, ökas vid behov.
   VF 200 joule, VT 50 joule, förmaksflimmer 200 joule. Maximalt 3-4 försök. Tryck hårt.
  9. Överväg inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml 5+5(+5) ml iv före och under konverteringen, alternativt inj amiodaron (Cordarone) 50 mg/ml, 6 ml (300 mg) blandas med 14 ml Glukos 50 mg/ml och ges iv.
  10. Uppföljning enligt lokala rutiner.

  Risker

  Patient med pacemaker. Defibrillera aldrig över dosan. Defibrillera/ elkonvertera med gelplattorna i antero-posterior position, i sådant fall behöver pacemakerfunktionen inte kontrolleras i efterhand.

  Narkosrisker. Se kontraindikationer ovan.

  Embolisering. Risken ökar med högre CHA2DS2-VASc-poäng.

  Arytmier. Behandlingskrävande bradyarytmi är sällsynt (isoprenalin/ pacemaker).

  Hudirritation. Undvik >4 elchocker över samma hudområde.

  Operationskoder: Defibrillering DF010; Elkonvertering av kammararytmi DF025; Elkonvertering av förmaksflimmer, planerat DF026; Elkonvertering av förmaksflimmer, akut DF027

  Till toppen