Pleuradränage vid pneumothorax

Indikation

Evakuering av gas/luft från pleurahålan.

Utensilier

Se lokala PM angående inläggning av pleuradränage. Lämplig kateterstorlek 12-14 F för evakuering av luft.

Utförande

  1. Premedicinera eventuellt med inj morfin 1 mg/ml, 3-10 ml iv.
  2. Patienten sittande eller liggande, vrides lätt på sidan med sjuka sidan uppåt, armen över huvudet. Lyssna på lungorna och perkutera ”lunggränsen”. Granska aktuell röntgenbild.
  3. Markera var dränaget ska läggas. Vanligen i främre axillarlinjen i mamillhöjd vid pneumothorax och bakre axillarlinjen vid samtidigt förekomst av pleuravätska. Steriltvätta, och lägg på sterila dukar.
  4. Lokalbedöva med lidocain (Xylocain) 10 mg/ml, 10-15 ml. Nålen vinkelrätt mot thoraxväggen. Lägg en ordentlig kvaddel i huden. Bedöva hela vägen in, gärna extra mycket vid pleuran. Sikta mot revbenets ovansida/ proximala kant för att minimera risken för kärlskada. Luft/vätska ska aspireras annars sannolikt olämpligt stickställe. Använd bedövningsnålen för att bedöma thoraxväggens tjocklek.
  5. Gör ett 6-8 mm långt snitt (beroende på kateterdiametern) i hudens sprickriktning med skalpell. Det finns flera olika tekniker för kateter-inläggning. I normalfallet används ultraljud för att lokalisera vätskan.
  6. Idag används ofta Seldingerteknik för kateterinläggning. Efter bedövning sticker man med lite grövre nål och för in en metalledare i pleurahålan. Över ledaren träder man ”dilatatorer” och slutligen själva dränageslangen.
  7. Alternativt kan man använda tunn eller grov plastkateter på mandräng som införs vinkelrätt mot thoraxväggen. Tekniken kräver inlärning och vana.
  8. Sätt peangen på dränaget. Sy fast dränaget med 00-sutur. Sätt på Tegaderm (eller motsvarande).
  9. Opåverkad patient (definierad som andningsfrekvens <24/min; hjärtfrekvens 60-100/min; normalt blodtryck, SaO2 >90 % (luftandning); och normalt tal) utan totalpneumothorax kan behandlas med Heimlich-ventil. Om kontrollröntgen efter ett par timmar visar minskad pneumothorax kan patienten i regel vårdas hemma. Om pneumothorax inte minskat krävs aktiv sugbehandling.
  10. Om patienten har totalpneumothorax, pleuravätska eller är påverkad (se ovan), ska aktiv sugbehandling användas. Koppla på sug. Börja med ett undertryck på 5 cm vatten, öka till 10-15 cm vatten efter 30 min. Lyssna på lungorna. Lungröntgen, frontal sittande/stående.
  11. Smärtstillning. Tabl paracetamol (Alvedon) 500 mg 2 x 4, eventuellt extra morfin iv första dygnet.

  Sugbehandlingens längd

  Behandla till dess luftläckaget upphört och lungan varit expanderad i 24-48 timmar. Som regel tar detta 2-4 dygn. Därefter kan slangen ockluderas, och om lungröntgen 4-24 timmar senare visar expanderad lunga så avlägsnas slangen. Om sugbehandling behövs >1 vecka kontakta lungkonsult.

  Utöver Heimlichventil finns särskilda kateterset med ventil (“Tru-Close”) som kan användas hos lungfriska patienter (dock ej vid pleuravätska eller totalpnemothorax). Dimension 11-13F. Behandling med ventil medger ambulant behandling. Röntgenkontroll efter kateterinläggning och vid återbesök efter 3-4 dagar.

  Komplikationer

   • Expansionsödem med hosta och andfåddhet kort tid efter det att behandlingen påbörjats är sällsynt. Risken ökar då lungan varit kollaberad i mer än tre dygn. Ge oxygen, eventuellt diuretika.
   • Subkutant och/eller mediastinalt emfysem förutsätter kvarvarande luftspalt/luftläckage. Kontrollera att sugdränaget fungerar samt eventuellt lungröntgen.
   • Bakteriell pleurit, vanligen stafylokocker. Risken ökar vid lång behandlingstid.

   Avbrytande av behandlingen

   Gör rent med desinfektionslösning, klipp suturen. Dra ut dränaget under utandning. Tejpa över såret. Kontrollera andningsljudet.

   Recidivpneumothorax

   Diskutera med lungkonsult. Remittera till thoraxkirurg.

   Operationskod: GAA10

   Till toppen