Venös access

Perifer venkateter (PVK)

Alla perifera vener kan användas. ”Stora vener” föredras. Kateterbyte bör ske inom 2 dygn annars ökad risk för tromboflebit.

PVK i vena jugularis

Om svårigheter föreligger att hitta en perifer ven kan man ofta placera venkatetern i en ytlig halsven. Ingreppet underlättas om huvudänden sänks något. Använd en 5-10 ml spruta med isoton koksalt kopplad till katetern för att injicera/aspirera vid träff av venen. Fixera noga.

Vena femoraliskateter

I akutsituation (pågående HLR eller cirkulationschock) när man snabbt behöver en intravenös kanal kan man i regel perkutant föra in en Secalon T kateter (1,7 eller 2,2 mm diameter) i vena femoralis. Bedöva vid behov. Litet hudsnitt underlättar. Stick med nål + 10 ml koksaltspruta 4-5 cm nedom ligamentum inguinale, ca 1 cm medialt om artärpulsen, med en vinkel mot huden omkring 60 grader och i venens ”längsriktning”. När venblod (mörkfärgat) aspireras ändrar man hudvinkeln till ca 30 grader och för in katetern över stålledaren/nålen. Katetern bör fixeras med hudsutur.

Central venkateter (CVK)

V subclavia eller v jugularis interna används rutinmässigt inom intensivvård för patienter med behov av längre tids infusionsbehandling, parenteral nutrition, tillförsel av kärlretande läkemedel och behov av mätning av centralt ventryck (CVP). Tekniken utnyttjas ibland för parenteral nutrition utanför IVA och ibland även utanför sjukhuset. Tekniken ska läras in under handledning. Korrekt hanterad kateter kan sitta kvar flera veckor men infektions- och trombosrisken ökar med tiden. Viss risk för pneumothorax.

Intraosseös access

Flera kommersiella system finns för snabb venaccess i akuta situationer (även prehospitalt) via benmärgen. En specialnål borras in i benet proximalt-lateralt i tibia. Proceduren är smärtsam och kräver noggrann lokalanestesi hos vaken patient. Initial flush med 10 ml isoton NaCl ökar flödeskapaciteten vid övertryck till maximalt 3-4 liter koksalt eller 1-2 blodenheter per timme.

Till toppen