Sjögrens syndrom

Primärt Sjögren syndom. Sjukdomen drabbar enbart tår- och salivkörtlar. Sekundär form. Del i annan samtidig reumatisk sjukdom (SLE, RA m fl).

Klinisk bild

Allmänna symtom med trötthet, intermittent feber, ledsmärtor mm är vanliga. Typiskt är muntorrhet och ögonbesvär på grund av nedsatt tårflöde. Återkommande svullnad av spottkörtlarna är vanligt. Artriter i fingerleder och Raynauds fenomen förekommer liksom småkärlsvaskulit med purpura-förändringar. Lungengagemang med KOL-bild är vanligt även hos icke-rökare. Interstitiell lungsjukdom är mindre vanligt liksom njurskada (renal tubulär acidos) och neuropatier. Notera att muntorrhet mm ses vid flera andra medicinska sjukdomar och är en vanlig läkemedelsbiverkan.

Utredning

Hög SR. Hypergammaglobulinemi. ANA pos i 80 % (anti-Ro/SSA och anti-La/SSB). RA-faktor positiv hos 50 %.

ICD-kod: M35.0

Till toppen