Polymyalgia reumatika (PMR)

Definition

PMR är en inflammatorisk vaskulitsjukdom Debut före 50 års ålder är mycket ovanligt och prevalensen ökar med stigande ålder. Omkring 2/3 är kvinnor och 1/3 drabbas av både PMR och temporalisarterit.

Kliniska fynd

Långsamt eller subakut insjuknande under flera veckor med tilltagande värk, rörelsesmärtor och stelhet symmetriskt i framför allt axel- och höftregioner, inklusive omgivande muskulatur. Symtomen är mest uttalade på morgonen med bl a svårigheter att sätta sig upp från liggande. Allmänsymtom som trötthet, sjukdomskänsla, subfebrilitet, aptitlöshet och viktnedgång. I status ses passiv och aktiv rörelseinskränkning med rörelsesmärtor i axel- och höftregioner. PMR-liknande symtom kan förekomma som paramalignt fenomen.

Blodprov: Hög SR, vanligen 50-100, och förhöjd CRP samt lätt anemi, lätt leukocytos, lätt-måttlig trombocytos. Elfores: Akut inflammation.

Utredning

Blodprover: SR, CRP, blodstatus, CK och elfores.

Ultraljudsundersökning med inflammatoriska förändringar på senskidor och bursor inom drabbat område stärker diagnosen.

PET-scanning kan påvisa inflammatoriska förändringar men metoden används normalt inte i kliniken.

Behandling

Steroider ger dramatisk förbättring inom 1-2 dygn. Tabl Prednisolon 5 mg, 4 x 1. Om patienten inte upplever en påtaglig förbättring inom 2 dygn ska man ifrågasätta diagnosen.

Eftersom steroidbehandlingen kommer att bli långvarig bör patienten erhålla osteoporosprofylax, peroralt calciumtillskott och bisfosfonat eller denosumab (Prolia).

Steroidnedtrappning

Före varje minskning av steroiddosen görs kontroll av SR, CRP och allmän-tillstånd. Alltför snabb nedtrappning leder ofta till recidiv. Behandlingstiden brukar uppgå till minst ett år.

  1. När SR och/eller CRP normaliserats minskas prednisolon från 20 till 15 mg. Om dosen är >20 mg prednisolon minskas dagsdosen med 5 mg var eller varannan vecka.
  2. I intervallet 15-12,5 mg prednisolon minskas dagsdosen med 2,5 mg varje månad.
  3. I intervallet 10-7,5 mg minskas dagsdosen med 1,25 mg var-varannan månad.

ICD-kod: M35.3

Till toppen