Profylaktisk antikoagulantiabehandling

Bakgrund

En del sjukhusvårdade patienter löper stor risk att utveckla venös trombembolisk sjukdom (VTE). Profylax med LMH eller NOAK (enligt lokala vårdprogram). Enbart hög ålder och sängläge på grund av annan akut sjukdom är ej indikation för profylax.

Padua prediction score från 2010

3 poäng för varje tillstånd: Tidigare VTE, trombofili, sängläge, aktiv malignitet.

2 poäng : Trauma eller kirurgi senaste månaden.

1 poäng för varje tillstånd: Ålder ≥70, hjärt- eller andningssvikt, ischemisk stroke, akut hjärtinfarkt, akut rheumatoid artrit, akut infektion, obesitas (BMI>30), hormonterapi.

Om summan blir 4 eller högre finns indikation för profylax.

Nedan några särskilda tillstånd med indikation för profylax.

  • Postoperativt vid ortopedisk kirurgi och vid större fraktur framför allt på bäcken och nedre extremiteter
  • Laparotomi hos patient >40 år
  • Reopererade patienter eller operationstid >90 minuter
  • Hyperosmolär diabeteskris
  • Nefrotiskt syndrom

  Profylaxbehandling

  Inj dalteparin (Fragmin) 5 000 E x 1 sc eller inj tinzaparin (Innohep) 4 500 E x 1 sc tills patienten är fullt mobiliserad. Individuell bedömning får göras vad gäller behandlingstid. Reducerad dos, t ex Fragmin 2 500 E eller Innohep 2 500, kan ges vid eGFR <30 ml/min/1,73m2 eller vikt <45 kg. Andra rekommendationer gäller vid viss ortopedisk kirurgi. NOAK kan ges enligt lokala rutiner.

  Till toppen