Orosanmälan när ett barn riskerar att fara illa

Barn som far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la är ett ge­men­samt sam­hälls­an­svar. Många yr­kes­grup­per, bland annat personal i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, har an­mäl­nings­skyl­dig­het enligt socialtjänstlagens kap 14 § 1.

An­mäl­nings­plik­ten är absolut och kan inte delegeras till någon annan. Man anmäler sin oro eller misstanke om att ett barn kan fara illa och behöver inte ha bevis för att är det är så. En så­dan miss­tan­ke kan gäl­la allt från van­vård och vux­nas oför­måga till att ett barn bevittnar eller blir utsatt för våld eller andra övergrepp. So­ci­al­sty­rel­sen re­kom­men­de­rar att den som är an­mäl­nings­skyl­dig gör an­mä­lan skrift­ligt om in­te si­tu­a­tio­nen är akut. En akut an­mä­lan per te­le­fon bör se­na­re kompletteras skrift­ligt.

Information och stödmaterial

Här kan du läsa mer om:

Kontaktuppgifter för orosanmälan

I Stockholms län finns 26 kommuner inklusive Stockholms stad som har 14 stadsdelsnämnder. Nedan finns länkar till stadsdelsförvaltningarna och kommunernas socialkontor. Hänvisning till de olika kommunernas socialjour finns på respektive kommuns hemsida.

Stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad

Socialkontor i kranskommunerna

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter, kontakta Anna Fröjlinger, vårdutvecklare:

Om innehållet

Uppdaterad: 31 augusti 2023

Granskare: Gordana Gjurovski, samordnare, Barnhälsovårdsenheten