Handläggning på BVC av retentio testis, retraktila testiklar och hydrocele

Retentio testis

Vid födseln har cirka tre procent av alla nyfödda pojkar retentio testis. Fram till sex månaders ålder har testiklarna vandrat ner hos ungefär hälften av pojkarna. Pojkar vars testiklar inte vandrat ned vid sex månader ålder bör remitteras av BVC-läkare till barnurolog för bedömning och ställningstagande till operation om retentio testis föreligger. Vid bilateralt icke-palpabla testiklar ska DSD-team (Disorders of sex development) på barnendokrin konsulteras skyndsamt oavsett ålder.

Retraktila testiklar

En annan grupp pojkar som bör följas under förskoleåldern är de med retraktila testiklar. Vid denna bedömning bör man hålla kvar testikeln i pungen i cirka 30 sekunder för uttröttande av kremasterreflexen. Om testikeln ligger kvar i pungen (den skrynkliga delen) efter det, är det att betrakta som retraktil testikel. En testikel som genast fjädrar upp när man släpper taget ska betraktas som retentio testis och remitteras till barnurolog enligt ovan.

Retraktila testiklar är ett normaltillstånd hos barn och ska inte behandlas men kontrolleras årligen av läkare på BVC i minst 3 år och därefter vartannat år. Sista läkarbedömningen på BVC görs lämpligen vid 5 års ålder och därefter skickas remiss för uppföljning på BUMM. Kontrollerna fortgår så länge testiklarna bedöms som retraktila fram tills pojken närmar sig pubertet. Anledningen till denna rekommendation är risken att retraktila testiklar ascenderar med retentio testis som följd.

Mer information om undersökning av testiklar på BVC finns i Rikshandboken: Testiklar - undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga om testiklar vid 5-års besöket

På grund av risken för ascendering skall BHV-sjuksköterskan i samband med alla pojkars 5-års besök stämma av med vårdnadshavare om barnets testiklar är på plats i pungen. Vid nekande eller osäkert svar bör en tid erbjudas till BVC läkare för undersökning och handläggning enligt ovan vid behov.

Hydrocele

Hydrocele, vattenbråck, resorberas vanligtvis under de första levnadsmånaderna. Oftast kan testikeln visualiseras om man lyser med ficklampa genom hydrocelet. Kvarstående hydrocele vid 3 års ålder alternativt kraftigt spända hydrocelen bör remitteras till barnkirurg för bedömning och eventuell operation.

Mer information om hydrocele finns i Rikshandboken: Hydrocele - vattenbråck Länk till annan webbplats.,

Vilka ska åtgärdas och följas?

  • Misstänkt retentio testis vid 6 månaders ålder eller därefter remitteras av BVC-läkare till barnurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus för bedömning och ställningstagande till operation.
  • Retraktila testiklar bör följas årligen i minst 3 år och därefter vartannat år så länge de bedöms som retraktila. Under förskoleåldern görs detta företrädelsevis av BVC-läkare med senaste kontroll vid 5 års ålder och därefter av barnläkare på BUMM. Om man vid undersökningen finner testikeln ovanför skrotum efter att kremaster-reflexen tröttats ut skickas remiss till barnurolog enligt ovan.
  • Kvarstående hydrocele vid 3 års ålder alternativt ett kraftigt spänt hydrocele remitteras till barnkirurg på Astrid Lindgrens barnsjukhus för bedömning.

Kontakt

Manusförfattare: Lisa Örtqvist, specialistläkare i barnkirurgi och barnurologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Om innehållet

Uppdaterad: 1 mars 2024

Reviderad: Lisa Örtqvist, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Granskare: Ylva Tranaeus Lindblad, Barnhälsovårdsenheten