Implementering av bordssaltbehandling

16 juni 2023

Implementering av bordssaltbehandling av navelgranulom på BVC:er i Stockholms län. Utvärdering av ett verksamhetsövergripande förbättringsarbete.

Bakgrund

Efter en HTA-analys utförd av Metodrådet Stockholm-Gotland (1) har Stockholms läns BVC:er under 2021 infört bordsaltsbehandling av navelgranulom som förstahandsbehandling efter att tvätt med fysiologisk koksaltlösning utförts i minst 3 veckor. Det är i linje med Rikshandbokens nyuppdaterade rekommendation (2).

För att kunna anpassa instruktionstexter och övrigt nödvändigt stöd för implementering och vidmakthållande i en BVC-kontext har Barnhälsovårdsenheten i vårdförbättrande syfte samlat in avidentifierade rapporter rörande bordsaltsbehandlade fall av navelgranulom under införandets första 6 månader (18 maj 2021 till 1 december 2021) från samtliga BVC:er i Stockholms län. Det fanns totalt 27 953 barn födda år 2020 inskrivna på BVC:erna i Stockholm län (3).

Resultat

18 maj-1 december 2021 mottog Barnhälsovårdsenheten 177 avidentifierade fallrapporter varav 173 var bedömbara. I tre fall hade behandlingen inte fullföljts enligt instruktion. Det var därför 170 fall som var bedömbara och där också behandlingsinstruktionen följts.

Av de bedömbara fallen var det åtta fall som inte hade läkt på bordssaltsbehandlingen enligt instruktionen och av dessa behövde fem remitteras vidare till annan instans. I fem fall förbättrades navelgranulomet så mycket att ingen vidare behandling eller uppföljning behövdes. I 157 fall läkte navelgranulomen helt på bordssaltsbehandlingen enligt instruktion.

Det var sammanfattningsvis 92 procent som läkte helt på bordssaltsbehandling enligt instruktionen och 95 procent som läkte eller läkte så pass mycket att ingen vidare uppföljning eller behandling behövdes.

Biverkningar och kommentarer om eventuella biverkningar

I 19 fall fanns kommentarer om biverkningar eller kommentarer om färg- och formskiftning av navelgranulomet. I nio fall bedömdes det röra sig om en lindrig övergående biverkan och av dessa handlade sju om lätt övergående rodnad eller irritation på kringliggande hud. I två fall rörde det sig om anamnes på möjlig sveda som barnet kan ha upplevt enligt vårdnadshavarna (navelgranulom ska inte innehålla smärtnervceller och i informationen till BHV-sjuksköterskor och vårdnadshavare står att bordssaltbehandlingen omedelbart ska avbrytas om smärta/sveda uppstår). Inget av barnen med biverkningar beskrivna behövde bedömas av läkare, remitteras vidare för bedömning eller behandlas på grund av biverkningen. Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Bland kommentarerna förekom i några fall beskrivningar av att navelgranulomet samband med eller i anslutning till bordssaltbehandlingen givit ifrån sig en mindre mängd mörk/blodliknande vätska. Det var också i flera fall som BHV-sjuksköterskor beskrev att själva navelgranulomet skiftat i färg och i form i samband med bordssaltsbehandlingen. Att det uppstår en liten vätskning och att granulomet ändras i färg och form är en del av den förväntade osmotiska processen och är tidigare beskrivet i litteraturen (3). Liten vätskning och färgskiftning bedöms därför inte utgöra en biverkning av behandlingen.

Slutsatser

Bordsaltsbehandling av navelgranulom i en BVC-kontext i Region Stockholm bedöms ha fungerat väl för aktuella spädbarn, vårdnadshavare och för BHV-personal under införandets första 6 månader. En regional behandlingsriktlinje kommer att publiceras på Vårdgivarguiden.

Barnhälsovårdsenheten kommer att återkoppla resultatet av utvärderingen till BVC-enheterna i länet.

Referenser:

  1. Bordssaltsbehandling av navelgranulom hos spädbarn HTA-rapport 2021:59 Metodrådet Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.. Citerad januari 2022.
  2. Rikshandboken. Navelgranulom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Citerad januari 2022.
  3. Årsrapport 2020. Barnhälsovård i Stockholms län 2020 Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.. Citerad januari 2022.
  4. Hossain AZ, Hasan GZ, Islam KDJBJoCH: Therapeutic effect of common salt
    (table/cooking salt) on umbilical granuloma in infants. 2010, 34(3):99-102. 9.

Kontakt och frågor:

Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten, Region Stockholm: karolina.lindstrom@regionstockholm.se