Språk- och talbedömning

Genom att samspela och kommunicera med omgivningen läggs grunden tidigt för barnets språk- och talutveckling. Barnets förmåga till kommunikation, språk och tal observeras vid alla besök på BVC utifrån barnets ålder och mognad.

Bedömning vid 3 år

Språkbedömningen sker dels genom frågor till föräldrar och vid direktobservation av barnet. I Stockholms län används logoped Monica Westerlunds språkscreening vid 3 år för att bedöma barnets förmåga att:

 • förstå ord och meningar
 • benämna bilder/föremål
 • tala i meningar på minst tre ord
 • medverka och koncentrera sig.

Material

Formulär för uppföljning av språk och tal genom direktobservation på BVC vid 3 års ålder:

Beställning av Westerlunds bilder. För att beställa bilderna behöver du registrera ett konto här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 år - Preliminär komplettering till manual Språkscreening vid 3 år för bedömning av flerspråkiga barn (samt vid 2,5 år) enl. Westerlund:

Genomförande av direktobservation under besöket

Innan du börjar undersökningen bör du berätta för barnet vad du kommer att göra:

” Nu ska jag visa dig några fina bilder”. Lägg ut alla bilder i två rader och i läsriktning d.v.s. från vänster till höger framför barnet. Barnet får naturligtvis benämna föremålen på bilderna, men det är inget krav. Om barnet inte själv benämner bilderna bör du tala om vad bilderna föreställer innan du fortsätter med övningsfrågorna.

Peka runt på bilderna och fråga barnet: "Vad kan man äta?" (äpplet). Barnet förväntas peka på och kanske också benämna bilden. Bekräfta barnets svar "Ja just det, ett äpple".

Om barnet varken pekar eller benämner, peka själv på bilden och säg: "Man kan äta ett äpple".

Gör likadant med nästa övningsuppgift. "Vad kan man åka i?" (bilen)

Moment A – Språkförståelse

I detta moment krävs bara att barnet ska visa att det förstår verbalt ställda frågor och uppmaningar utan kompletterande kroppsspråk. Barnet kan svara med ord eller bara peka på den efterfrågade bilden men barnet kan också visa med kroppsspråk att den förstår din fråga Riktigt blyga barn kanske bara visar med blicken mot rätt bild. Om du är säker på att barnets blickpekning är riktig får du godkänna det som svar.

Uppgift 1 och 2:

Fråga på samma sätt som i övningsuppgifterna.

"Vad kan man ha på sig?" (mössa/shorts)

"Vad kan man dricka ur?" (muggen/koppen)

Uppgift 3 och 4:

Peka på bilden med bollen. Fråga barnet "Vad kan man göra med den?"

Barnet förväntas kunna visa eller tala om vad man kan göra med bollen.

Gör likadant med nästa uppgift (pennan).

Uppgift 5:

Säg "Ge mig bilen och mössan” Räck inte fram handen när du ställer denna fråga. Om barnet är blygt kan du förstås lika gärna låta mamma eller pappa vara mottagare av bilderna.

”Ge mamma…” Om barnet tar fel bild/er eller om du bara får en av bilderna, bör du lägga ut dem på nytt och fråga efter två nya bilder. Om barnet inte ger dig någon bild alls, upprepa din fråga ytterligare en gång utan att ändra formuleringen.

Moment B - Språkanvändning

För att godkänna barnet i detta moment är det viktigt att du själv har hört barnet tala i meningar med minst tre ord. Föräldrarna har redan i enkäten uppgett eller uppger vid besöket sin uppfattning av barnet i denna fråga. Kanske vill barnet inte alls prata vid undersökningen, men väl ute i väntrummet. Det spelar förstås ingen roll med vem eller i vilken situation du hör barnet prata. Det viktiga är att du uppfattar att barnet talar i 3-ordsatser. Uttal och grammatik måste inte vara korrekt men du bör förstå vad barnet säger utan att mamma eller pappa måste förklara.

Moment C – Bedömning av barnets tal

Gör en subjektiv bedömning av barnets sätt att tala. Ange också om talet inte kan bedömas på grund av att barnet är tyst och fåordigt.

Det är viktigt att fylla i "Kommentarer". Ange egna iakttagelser och notera vad föräldrarna säger.

Remisskriterier

BHV-sjuksköterskans egen bedömning utifrån barnets svar vid direktobservationen samt föräldrarnas svar ligger till grund för den slutliga bedömningen. Vid nedanstående utfall bör remiss till logoped och ev. psykolog erbjudas och i vissa fall även till barnläkare.

A: Språkförståelse: Om barnet inte kan visa/peka/svara rätt på minst tre av uppgifterna på något av sina språk.

B: Antal ord i mening: Om sjuksköterskan under besöket/i väntrummet inte hör barnet tala i meningar på minst tre ord på något av sina språk.

C: Uttal: Om barnet är mycket svårförståeligt.

Medverkan: Om barnet, efter två observationsförsök, inte medverkar samt utfall på föräldrafrågor sammanvägt med anamnes och den professionellas medicinska bedömning.

Om endast ofullständig screening – snart återbesök, inom några veckor för ny bedömning.

Föräldrafrågor

Föräldrafrågorna finns i ELVIS enkäten 3 årsenkät i BVC-Elvis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om enkäten inte har besvarats inför besöket är det viktigt att ställa föräldrafrågorna (bilaga 1 i Westerlunds manual) till föräldrarna under besöket:

 1. Förstår ditt barn - utan att du samtidigt visar - en uppmaning liknande denna: Hämta skeden på bänken i köket?
 2. Talar ditt barn i meningar på minst tre ord?
 3. Talar ditt barn om sig själv som ”Jag”?
 4. Tycker ditt barn om att titta i en bilderbok med enkel handling tillsammans med dig?
 5. Tycker du att ditt barn är rastlöst?
 6. Känner du dig orolig för ditt barns språkutveckling?

Bör vägas in som grund för remiss

 • Nej-svar på frågorna: "Förstår ditt barn - utan att du samtidigt visar - en uppmaning liknande denna: Hämta skeden på bänken i köket?" eller "Talar ditt barn i meningar på minst tre ord?"
 • Ja-svar på frågan: "Känner du dig orolig för ditt barns språk och tal?

Ej grund för remiss:

 • Om endast frågan: "Talar ditt barn om sig själv som "jag"?" är negativt besvarad och om föräldrarna tilltalar barnet med egennamn räcker det med att påpeka för föräldern att det är lämpligt att tala om sig själv som "jag" och om barnet som "du" istället.
 • Om frågan: "Tycker ditt barn om att titta i en bilderbok med en enkel handling tillsammans med dig?" besvaras negativt, uppmuntra föräldrarna att börja läsa böcker för barnet. Lämna gärna förslag på böcker och ge tips på hur man kan läsa för små barn.

Föräldrafrågor samt underlaget för direktobservation sammanfattas i barnets journal om barnets språk- och talutveckling är avvikande. Använd innehållet bilagan ”kompletterande uppgifter vid remiss” som stöd vid remittering till logoped.

Bedömning vid 4 år

I Region Stockholms finns två frågor om barnets språk och tal i ELVIS enkäten 4 årsenkät i BVC-Elvis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är följande frågor:

Har du/ni funderingar kring något av följande kring barnet?

 • Barnets uttal
 • Barnets förståelse och användning av språket

Bedömning vid 5 år

Vid 5-årsbesöket samtalar BHV-sjuksköterskan med barnet och föräldrarna bland annat om det tidigare har varit eller är pågående insatser kring barnets språk och talutveckling samt om föräldrarna upplever oro eller om det finns avvikelser i barnens språk som behöver remiss eller annan åtgärd i nuläget. I mallen ”Slutanteckning, BHV” i journalsystemet Take Care finns alternativen; Avvikelser i tal- och språkutveckling BHV, Remiss p.g.a. avvikelse i tal- och språk, BHV och Annan åtgärd p.g.a. avvikelse i tal- och språk, BHV att dokumentera under vid behov.

Material

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta manusförfattaren Nathalie Aranda Gani, vårdutvecklare

Om innehållet

Uppdaterad: 10 januari 2023

Reviderad: 28 november 2022

Granskare: Helena Martin, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen