Rotavirusvaccination, information till vårdgivare

Vaccin mot rotavirus har använts globalt sedan 2006 och erbjuds från april 2014 till alla barn i Stockholms län.

Rotavirusvaccin allmänt

Vaccinet ingår från den 1 september 2019 i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds därmed till alla barn i Sverige. Vaccinet skyddar i stort sett alla vaccinerade barn mot allvarlig rotavirusinfektion. Barn som av olika skäl endast hinner få en dos får ändå ett betydande skydd mot sjukdomen. Sedan vaccinationens införande i Stockholm har antalet barn som behandlas inneliggande på sjukhus för svår magsjuka drastiskt minskat.

Vaccinet är ett levande försvagat oralt vaccin som kan orsaka en infektion hos personer med starkt nedsatt immunförsvar. Barn med fastställd eller misstänkt allvarlig immunbrist ska därför inte vaccineras. Om immunbrist misstänks ska barnet remitteras för utredning och svar ska inväntas innan eventuell rotavirusvaccination påbörjas. En allvarlig men ovanlig vaccinbiverkan är invagination. Därför ska barn som haft invagination eller som har ökad risk för invagination inte vaccineras.

För information om rotavirusinfektion och allmän information om rotavirusvaccin se Folkhälsomyndighetens webbplats:

Ordination av rotavirusvaccin

Från den 1 september 2019 kan rotavirusvaccin ordineras av BHV-sjuksköterska.

Inför ordination av rotavirusvaccin ska aktuella kontraindikationer och anledningar till försiktighet beaktas, se ”Bedömning för ordination av rotavirusvaccination med RotaTeq”.

Administrationssätt

Vaccinet ges oralt. Appliceras enklast längs kindens insida. Om en del av vaccindosen kommer utanför barnets mun/kräks upp ska dosen ändå räknas som full dos och behöver ej upprepas.

Rotarix och RotaTeq

Det finns idag två vacciner mot rotavirus, Rotarix (ges i två-dos) och RotaTeq (ges i tre-dos). Från 1 september 2023 är det tre-dos vaccinet RotaTeq som är upphandlat i Sverige.

Ålder vid vaccination och intervall mellan doser för RotaTeq

 • Dos nr 1 erbjuds från 6 veckors ålder och fram till 11 veckor och 6 dagars ålder*. Vaccinet är ej utprövat på barn yngre än 6 veckor och ska därför ej ges tidigare.
 • Dos nr 2 erbjuds minst fyra veckor efter dos 1, och ges företrädelsevis i samband med övriga 3-månadersvacciner. Dos 2 ska ges senast vid 15 veckor och 6 dagars ålder*.
 • Dos nr 3 erbjuds minst fyra veckor efter dos 2, och ges företrädelsevis i samband med övriga 5-månadersvacciner. Dos 3 kan i undantagsfall ges senast vid 31 veckor och 6 dagars ålder.

*De strikta åldersangivelserna för den första och andra vaccindosen i Sverige baseras på att i möjligaste mån minimera risken för tarminvagination.

Bedömning inför ordination av rotavirusvaccination med RotaTeq

Inför rotavirusvaccination ska kontraindikationer och anledningar till försiktighet efterfrågas och beaktas.

Absoluta kontraindikationer:

 • konstaterad eller misstänkt medfödd allvarlig immunbrist – vaccinet ges inte
 • tidigare invagination - vaccinet ges inte
 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (sackaros) - vaccinet ges inte
 • allergisk reaktion efter tidigare dos med RotaTeq - ny dos ges ej
 • obehandlad medfödd missbildning av gastrointestinalkanalen som kan vara predisponerade för tarminvagination – vaccinet ges inte
 • om modern intagit immunhämmande läkemedel under graviditeten (läkemedel mot till exempel reumatism och inflammatorisk tarmsjukdom) kan dessa ha försvagat fostrets/barnets immunförsvar. Därför ska barn till dessa mödrar som grundregel inte erbjudas rotavirusvaccin. BVC-läkaren kan vid tveksamhet se Vaccination vid särskilda tillstånd och sjukdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Rikshandboken) samt PM från Svensk Reumatologisk förening, konsultera moderns behandlande läkare eller remittera till vaccinationsmottagningen vid Sachsska barnsjukhuset.

Relativa kontraindikationer:

 • tidigare opererad i magtarmkanalen, till exempel för nekrotiserande enterokolit (NEC): kontakta ansvarig barnkirurg via kirurgmottagningen för ställningstagande till vaccination.
 • osäkerhet om barnet har ett tillstånd som skulle kunna predisponera för tarminvagination: kontakta barnets ansvariga läkare, t.ex. gastroenterolog eller barnkirurg, för bedömning av om barnets sjukdom predisponerar för invagination och om rotavirusvaccin kan ges. Generellt bör missbildningar i magtarmkanalen inte ses som en kontraindikation för vaccination. Dessa barn kan i samband med gastrointestinala infektioner som t.ex. rotavirusinfektion bli mycket dåliga. Vaccination skyddar mot försämring av tillståndet i samband med rotavirusinfektion.
 • pågående utredning för immunbristsjukdom eller tidigare eller nuvarande medicinering med immunsupprimerande behandling: kontakta utredande/behandlande läkare för beslut angående rotavirusvaccination.

Vaccinationen bör skjutas upp vid:

 • akut infektionssjukdom med feber
 • diarré och kräkningar

Övriga överväganden i samband med vaccination med rotavirusvaccin:

 • Anhörig med kraftigt nedsatt immunförsvar: Vaccinvirus kan utsöndras i faeces i cirka en till högst fyra veckor efter given dos. God handhygien ska iakttas då det kan finnas en risk för smitta hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar om de byter blöjor på barnet närmaste månaden efter vaccinationen. Fördelarna med vaccination av barnet överväger dock i de flesta fall där det finns en immunsupprimerad familjemedlem, då det skyddar barnet och familjen från den mycket mer smittsamma rotavirusinfektionen.
 • Barn till hiv-infekterade kvinnor kan vaccineras med rotavirusvaccin utan risk, även om diagnos/frånvaro av hiv hos barnet ännu inte är fastställd.

Barn som har fått behandling med blodprodukter

Rotavirusvaccin kan ges till barn som nyligen har fått, eller snart ska få, blodprodukter i infusion. Effekten av rota­virusvaccination kan bli något försvagad, men fördelarna med att ge vaccinet överväger.

Inför rotavirusvaccination behöver det göras en riskbedömning. Använd Checklista inför vaccination mot tuberkulos och rotavirusinfektion. Har du frågor om checklistan så finns mycket besvarat i manualen. Konsultera därefter BVC-läkare vid behov. Utreds barnet för, eller har, ett tillstånd som kan utgöra en kontraindikation kan barnets ansvarige specialistläkare behöva konsulteras.

Kontakt

Har ni frågor eller synpunkter kan ni kontakta Ylva Tranaeus Lindblad, barnhälsovårdsöverläkare:

Om innehållet

Uppdaterad: 6 september 2023

Faktagranskad: 6 september 2023

Granskare: Jeanette Björnell, vårdutvecklare, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen