Vaccination – handläggning på BVC när föräldrar har många frågor

En del föräldrar har många frågor om vaccinationerna på BVC. Vissa väljer att avstå från att vaccinera sitt barn eller att vänta till ett senare tillfälle.

Att låta vaccinera sitt barn är helt frivilligt såsom allt annat inom barnhälsovården. Samtidigt har BVC riktlinjer som säger att vacciner ska erbjudas enligt ett visst schema. Att fullt ut respektera föräldrarnas beslut och samtidigt vara tydlig med vad riktlinjerna säger är en del av BVC:s uppdrag. Erbjudandet om att vaccinera barnet ska upprepas om föräldrarna tvekar eller avvaktar. Vissa föräldrar tycker olika om vaccination av det gemensamma barnet.

Så länge en vårdnadshavare vill avstå och den andra vårdnadshavaren önskar att vaccin ska ges ska barnet inte vaccineras. Det går alltid bra att rådgöra med Barnhälsovårdsenheten om du som BHV-sjuksköterska eller BVC-läkare är osäker på vilken handläggning som är bäst för en viss familj.

Läs gärna mer om att bemöta familjer med många frågor om vaccination här:

För alla

Alla föräldrar erbjuds information och samtal med BHV-sjuksköterskan om vaccinationer under den första tiden på BVC. Alla föräldrar erbjuds också broschyren ”Bra att veta om vaccinationer".

För några

Om föräldrarna har många frågor eller är tveksamma till vaccination av barnet är det lämpligt att i ett mer fördjupat samtal lyssna på föräldrarna/föräldern och försöka ta reda på hur de tänker. Det är en fördel om båda föräldrarna kan vara med vid samtalen. Dessutom bör föräldrarna erbjudas en utskrift av dokumentet ”Behöver du veta mer för att fatta beslut om ditt barns vaccinationer?”

Tipsa också gärna om dessa två BVC-poddavsnitt:

Erbjud därefter samtal med läkare på BVC (gärna teambesök). På läkarsamtalet har föräldrarna möjlighet att ta upp sina funderingar och frågor.

För ytterligare några

Om det efter detta fortfarande finns obesvarade frågor som föräldrarna behöver diskutera så finns möjligheten att de får anmäla sig till Barnhälsovårdens informationsmöten som erbjuds till just dessa föräldrar. Innan föräldrar erbjuds möjlighet att anmäla sig till informationsmötena kontaktar ansvarig BHV-sjuksköterska eller BVC-läkare barnhälsovårdsöverläkare eller vårdutvecklare på Barnhälsovårdsenheten för att samråda så att föräldrarna kan erbjudas bästa tänkbara bemötande.

Oro för specifika besvär av vaccin?

Om det hos föräldrarna finns en oro för eller misstanke om en specifik vaccinbiverkan eller vaccinskada behövs en individuell läkarkontakt och ibland är det lämpligt att remittera till Vaccinationsmottagningen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Vaccinationsmottagningen kan hjälpa till med följande frågeställningar:

  • Barn med svåra eller ovanliga symtom i samband med tidigare vaccination
  • Barn med annan sjukdom (i första hand bedömning av PAL)
  • Barn med anhörig som haft svår vaccinreaktion

Vid dessa frågeställningar kan Vaccinationsmottagningen hjälpa till med följande:

  • Bedöma om det på grund av barnets sjukdom kan finnas hinder för vaccination
  • Kartlägga symtom och förlopp som kan utgöra hinder för fortsatt vaccination
  • Ta ställning till när, var och hur kommande vaccination bör ges för dessa barn
  • Utföra säker vaccination

Vid osäkerhet om vilket som är lämpligt nästa steg i handläggningen, rådgör gärna med oss på Barnhälsovårdsenheten. Välkommen att höra av dig vid behov!

Föräldrar med många frågor om vaccination

Kort sammanfattning av lämplig handläggning:

  • Erbjud samtal med läkare på BVC (gärna teambesök)
  • Samråd med Barnhälsovårdsenheten om möjligheten för föräldrarna att anmäla sig till informationsmöte på Barnhälsovårdsenheten
  • Överväg remiss till ”Vaccinationsmottagningen” Sachsska barn- och ungdomssjukhuset om det finns en aktuell specifik vaccinrelaterad frågeställning rörande ett visst barn

Om innehållet

Uppdaterad: 19 juni 2023

Författare: Barnhälsovårdsenheten genom Karolina Lindström, barnhälsovårdsöverläkare

Till toppen