Vaccinationsprogram för barn i Stockholms län

Barn (0-6 år) i barnhälsovården i Stockholms län erbjuds vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Därutöver erbjuds vaccin mot hepatit-B-virus till alla barn i BVC-ålder i länet.

Stockholms län har under de senaste åren vid flera tillfällen gått före den nationella implementeringen av vaccin till barn. 2007 erbjöds barn i Stockholms län vaccination mot pneumokocksjukdomar men först 2009 infördes den vaccinationen i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Hepatit-B-vaccination erbjuds enligt det nationella programmet barn i riskgrupper, det vill säga barn vars familjer har ursprung i ett land med en högre incidens av hepatit B jämfört med Sverige samt till alla barn under 1 års ålder. I Stockholms län erbjuds vaccin mot hepatit B till alla barn på BVC oavsett ursprung. Vaccin mot rotavirusinfektion erbjuds till alla nyfödda i Stockholms län sedan 1 april 2014, från 1 september 2019 erbjuds rotavirusvaccination nationellt.

Barnhälsovårdens uppgift är att erbjuda vaccin mot sjukdomarna listade nedan. Vilket vaccin som används kan variera beroende på tillgång och upphandling.

Stockholms läns barnvaccinationsprogram för barn 0-6 år, allmänt program

Stockholms läns barnvaccinationsprogram

Sjukdom

6 veckor

3 mån

5 mån

12 mån

18mån

5-6 år

Rotavirus*

X

X

Difteri


X

X

X


X

Stelkramp


X

X

X


X

Kikhosta


X

X

X


X

Polio


X

X

X


X

Haemophilus influenzae typ B


X

X

XHepatit B


X

X

XPneumokockinfektioner


X

X

XMässling

X


Påssjuka

X


Röda hund

X


*Vaccin mot rotavirus med namnet Rotarix ges i två doser. För barn födda i graviditetsvecka 25 och 26 erbjuds istället RotaTeq som ges i tre doser: vid 6 veckors, 3 månaders och 5 månaders kronologisk ålder.

Stockholms läns barnvaccinationsprogram för barn 0-6 år, riktat program

Vaccin mot tuberkulos (BCG-vaccination) erbjuds genom ett riktat program till barn med ökad risk för tuberkulos t.ex. barn med föräldrar vars ursprung är från ett land med en tbc incidens >40/100.000. BCG-vaccin ges vanligen vid 6 månaders ålder. Under 2022 sker en succesiv övergång till att erbjuda vaccin redan från 6 veckors ålder enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mer information om barnvaccinationer i Stockholms län

Om innehållet

Uppdaterad av: Jeanette Björnell, 12 juli 2022

Faktagranskare: Sahar Nejat, Barnhälsovårdsenheten

Till toppen