Cervixcancerscreening

Bakgrund

Inom Region Stockholm–Gotland samordnas den gynekologiska cellprovtagningen av Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland. Kvinnor kallas från 23 års ålder enligt screeningsprogrammet. Tidsintervallet mellan inbjudningarna varierar beroende på kvinnans ålder. Eftersom det sista provet ska vara taget tidigast vid 64 års ålder innebär det i praktiken att kvinnor upp till 70 år kan bli kallade.

Kvarstående infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara en nödvändig faktor för utveckling av cellförändringar och cervixcancer. Det är anledningen till att screening för HPV och HPV-vaccination kan användas för cervixcancerprevention. Även den som är vaccinerad mot HPV bör delta i screeningen (inklusive självprovtagningen) eftersom vaccinet inte täcker alla HPV-typer som kan orsaka cellförändringar och cancer.

Under pandemin gjordes en omställning av screeningprogrammet. Tills vidare kallas endast ett antal prioriterade grupper för gynekologisk cellprovtagning på BMM. De flesta kvinnor får i stället provtagningsmaterial hemskickat från RCC för självprovtagning.

Prioriterade grupper kallas för gynekologisk cellprovtagning på BMM

 • 23-25-åringar som tar sitt första cellprov
 • De som vid självprovtagning varit HPV-positiva
 • Kvinnor som tillhör en kontrollfil HPV eller efter behandling/utläkning (KEB-U)
 • Kvinnor som behöver hjälp med egenprovtagning
 • Gravida, se Handläggning nedan.

Handläggning

 • Inbjudan och kallelser till provtagning sköts av RCC.
 • Utomlänspatienter och svenskar som inte är folkbokförda i Sverige hänvisas till gynekologisk mottagning för provtagning.
 • Icke gravida asylsökande/papperslösa ska inte provtas på BMM. De ska hänvisas till gynekologisk mottagning vid symtom.
 • Vid genomgången total hysterektomi utan föregående dysplasi behövs ingen provtagning. Avanmälan görs av RCC eller behandlande klinik.
 • Transpersoner som bytt juridiskt kön, men inte genomgått kirurgisk korrigering av genitala kallas inte till cellprovtagning via screening. De bör vända sig till Gynekologisk HBT-mottagning på Södersjukhuset samt Mama Mia Söder för provtagning.
 • Till kvinnor med skyddad id skickas ett informationsbrev via Skatteverket, som talar om att det är dags för provtagning.
 • Vid misstanke om cervixpatologi i samband med provtagning ska remiss skrivas till gynekolog för bedömning
 • Om remiss används i TakeCare, vilket kan göras i undantagsfall vid provtagning utanför screeningen, ansvarar BMM för bedömning av svaret, information till kvinnan och eventuell vidare handläggning och remittering.
 • Kvinnor i kontrollfil KEB-U som är svåra att provta remitteras till valfri gynmottagning via TakeCare.

Handläggning av gravida

 • Gravida ska inte genomföra självprovtagning för HPV utan komma för gynekologiskt cellprov på BMM. Gravida uppmanas att kontakta sin BMM om de får ett erbjudande om självprov hemskickat (det står i informationsbrevet som medföljer).
 • Vid inskrivningen efterfrågas när den gravida senast tog gynekologiskt cellprov alternativt självprovtagning för HPV och svaret på undersökningen. Vid nyligen konstaterad HPV-infektion vid självprovtagning och som ännu inte blivit uppföljd med gynekologiskt cellprov, tas gynekologiskt cellprov i tidig graviditet.
 • Om den gravida är inom tidsperioden för nytt prov (4,5 år eller längre sedan föregående prov) erbjuds gynekologiskt cellprov.
 • Cellprov ska tas så tidigt som möjligt under graviditeten (helst vid första besöket) för att eventuella avvikelser ska kunna handläggas på bästa sätt. Det finns däremot inget hinder för att ta cellprov senare under graviditeten, om det av något skäl inte kunnat genomföras tidigare.
 • Gravida asylsökande och gravida med reservnummer ska erbjudas provtagning. Använd remiss för indicerat prov i TakeCare.
 • Markera på remissen vid provtagning att kvinnan är gravid och ange graviditetsvecka för skyndsam handläggning av laboratoriet.
 • Provtagning efter förlossning utförs tidigast 8 veckor postpartum. Uppge på remissen om barnet ammas. För nyförlösta asylsökande och nyförlösta med reservnummer används remiss för indicerat prov i TakeCare.

Remittering av gravida

 • Om den gravida är tidigare koniserad och aktuell för provtagning ska prov tas på BMM.
 • Om den gravida är under utredning eller uppföljning av cervixdysplasi ska remiss skickas till behandlande gynekolog med information om att kvinnan är gravid.
 • Vid vaginal blödning som inte har obstetrisk orsak ska gynekologiskt cellprov övervägas.
 • Vid misstanke om cervixpatologi i samband med provtagning ska gravida remitteras till Gynekologisk mottagning, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge om de är folkbokförda i södra regionen och till Gynekologisk mottagning, Danderyds sjukhus om de är folkbokförda i norra regionen. Detta enligt beslutad nivåstrukturering i Region Stockholm.

Driftstopp RHKS

Patientinformation

Kontakt

Vid frågor om screeningprogrammet kontakta Regionalt cancercentrum
Stockholm-Gotland:

Marie Heneby
Samordningsbarnmorska
Telefon: 08 - 123 132 72
E-post: marie.heneby@regionstockholm.se

Linda Platon
Samordningsbarnmorska
Telefon: 08-123 130 28
E-post: linda.platon@regionstockholm.se

Hanna Milerad
Verksamhetsutvecklare
E-post: hanna.milerad@regionstockholm.se

Om innehållet

Uppdaterad: 23 april 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen