Epilepsi

11 januari 2023

Bakgrund

Epilepsi är en kronisk sjukdom som förekommer hos 0,4–0,7 procent hos gravida. Det finns ingen säkerställd generell riskökning för spontanabort, prematurbörd, sectioförlossning eller gestationshypertoni bland gravida med epilepsi, Det finns däremot en två-tre gånger ökad risk för SGA (small for gestational age).

Behandlingen bör ses över i god tid och optimeras inför planerad graviditet. Dessa preparat ska undvikas: valproat (Absenor, Ergenyl, Orfiril). Valproinsyra ska inte användas under graviditet då den ökar risken betydligt för både fosterskador och kognitiva utvecklingsavvikelser. Behandling med valproinsyra ska undvikas till fertila generellt. Det finns dock typer av epilepsi där god anfallskontroll enbart kan uppnås med valproinsyra, och där medicineringen kan behöva fortgå under graviditeten. Vid behandling under senare delen av graviditeten kan valproinsyra ge övergående utsättningssymptom hos barnen.

Det är också viktigt att den gravida tar sina läkemedel och inte avbryter sin behandling.
Abrupt utsättande av antiepileptika kan orsaka hopade anfall (status epilepticus), vilket kan vara livshotande för såväl den gravida som foster.

Det finns en liten ökning av antalet missbildningar som huvudsakligen kan tillskrivas den
antiepileptiska behandlingen. Efter förlossningen kan det i enstaka fall förekomma
utsättningssymtom hos barnet på grund av medicinering under graviditet.

Handläggning på BMM

 • Boka läkarbesök i tidig graviditet.
 • Remiss ska skickas till behandlande läkare eller neurologmottagning.
 • Vid behov skicka remiss till Spec-MVC för planering och handläggning av graviditet och postpartumperiod samt genomgång av läkemedel inför amning.
 • Man bör förvissa sig om att den gravida har regelbunden kontakt med neurolog och att behandlande läkare är informerad om graviditeten.
 • Det är behandlande läkare som bedömer behov av kontroll, uppföljning av serumkoncentration och dosändring vid behov av antiepileptika.
 • Riktat ultraljud kan vara indicerat och ska erbjudas.
 • Enligt nuvarande rekommendationer bör man överväga förskrivning av högdos folsyra (T. Folacin) 5 mg x 1 till gravida som använder antiepileptika trots att evidens saknas för att detta minskar risker relaterade till antiepileptika under hela graviditeten. Till alla i fertil ålder som tar antiepileptiska läkemedel rekommenderas folat i dos upp till 5 mg/dag från före befruktningen till slutet av den första trimestern.
 • Som för alla läkemedel är det viktigt att preparat och dos av epilepsiläkemedlet dokumenteras i Obstetrix och Take Care.
 • Överväg tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 med tanke på interkurrent sjukdom och läkemedelsbehandling.

Postpartum och amning

 • Om dosen antiepileptika har höjts under graviditeten ska den justeras inom första veckan efter förlossningen.
 • Vissa epilepsiläkemedel passerar över i bröstmjölk i förhållandevis hög grad, bl a Lamotrigin, Levetiracetam, Gabapentin, Pregabalin. Det är dock sällsynt med påverkan på barnet av läkemedel via bröstmjölken. Amning kan därför ändå rekommenderas för de flesta läkemedel. Dock tillråds försiktighet om mamman medicinerar med fenobarbital eller bensodiazepiner. Lamotrigin har fördröjd metabolism hos nyfödda, och ackumulering kan därför ske, med överdoseringssymtom som följd (framför allt sedering).