Föräldraskapsbekräftelse

Bekräftande av föräldraskap/faderskap

Enligt artikel 7 i FN:s Barnkonvention har alla barn rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem. Juridiskt har föräldraskapet betydelse för försörjning och arvsrätt och regleras i Föräldrabalken, kapitel 1.

Tveksamhet om faderskap/föräldraskap

Vid tveksamhet om faderskap för det väntande barnet kontaktas Familjerätten via Socialförvaltningen av den gravida. Vid beslut om rättsgenetisk undersökning görs denna när barnet är fött. Hanteringen av ärendet underlättas om kontakt med Familjerätten tas i god tid före barnets födelse.

Ogifta par

Om modern/ den födande är ogift kallas hen till Familjerätten efter barnets födelse för att fastställa faderskapet/föräldraskap. En anmälan om gemensam vårdnad kan göras i samband med bekräftelsen av faderskapet/föräldraskap. Föräldrarna kan innan barnets födelse själva ta kontakt med Familjerätten och upprätta de handlingar som behövs för bekräftelsen och anmäla gemensam vårdnad. Faderskapet/föräldraskapet fastställs dock först efter barnets födelse.

Den födande är gift, men inte med barnets genetiska far

Är den födande gift, men inte med barnets genetiska far, ska kontakt tas med Familjerätten för att fastställa faderskap. Utgångspunkten i lagstiftningen är att den man är gift med är barnets fader. Om inte, måste man häva faderskapet och fastställa det rätta faderskapet.

Vid assisterad befruktning

Om man är gift med en man eller en kvinna och har genomgått assisterad befruktning inom hälso- och sjukvårdsenhet betraktas partnern som förälder men barnet har rätt att få reda på donatorns identitet. Ingen kontakt med Familjerätten krävs.

Om behandling skett utanför hälso-och sjukvårdsenhet (heminsemination) ska faderskap fastställas för donatorn och föräldraskapet kan därefter åstadkommas för partnern genom adoption. Kontakt med Familjerätten krävs.

Bekräfta sitt föräldraskap

För övriga kommuner se respektive kommuns webbplats.

Om innehållet

Uppdaterad: 15 augusti 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen