Fosterhjärtljud och fosterarytmier

Auskultation av fosterhjärtljud erbjuds alla inskrivna efter vecka 24+0 enligt basprogrammet. Det kan erbjudas tidigare på indikation.

Avlyssning av fosterhjärtljud inom mödrahälsovård verifierar att fostret är vid liv, men har därutöver inget evidensbaserat kliniskt eller prognostiskt värde. Det finns beprövad erfarenhet att avlyssning av fosterhjärtljud, hos kvinnor som så önskar, kan ge ökad känsla av trygghet och anknytning till det väntade barnet.

Metod

 • Doptone eller Pinards trätratt, bäst mot fostrets ryggsida
 • Patienten i halvsittande läge
 • Lyssna minst 1 minut
 • Vid flerbörd avlyssnas varje foster separat

Definitioner

 • Normal fosterhjärtrytm/basalfrekvens: 110–160 slag per minut (spm)
 • Extraslag: Kan höras som ”överhopp” eller oregelbunden rytm
 • Bradykardi: < 110 spm under minst 1 minut (före v 34+0 under 120 spm)
 • Takykardi: > 160 spm under minst 1 minut

Handläggning

Extraslag med normal basalfrekvens (110–160 spm)

 • Ny kontroll på BMM inom 3–4 dagar. Nikotin och koffein kan ha betydelse. Informera om reduktion av intaget.
 • Om inga extraslag hörs vid återbesöket på BMM kan kontroll av fosterljud åter ske enligt basprogrammet.
 • Vid kvarstående fynd utfärdas remiss till ultraljudsmottagning/fostermedicinsk enhet för läkarbedömning inom en vecka. Ultraljudsläkaren bedömer och ansvarar för planering av fortsatt uppföljning
 • Telefonkontakt med förlossning/Spec-MVC om basalfrekvensen inte kan bedömas eller vid annan osäkerhet rörande vidare handläggning.

Extraslag med avvikande basalfrekvens (< 110 spm eller > 160 spm)

 • Var god se nedan avseende bradykardi respektive takykardi.

Bradykardi (< 110 spm, före v 34+0 under 120 spm)

 • AV-block eller fosterhypoxi ska uteslutas. Akut telefonkontakt med förlossningen kring vidare handläggning. Kan vara tillfälligt och utan betydelse.

Takykardi (> 160 spm)

 • Om takykardin pågår under en normalt aktiv period för fostret kan ytterligare avlyssning ske efter 20-30 minuter.
 • Vid kvarstående takykardi tas telefonkontakt med förlossningen/Spec-MVC.

Bakgrund

Extraslag

Oregelbunden hjärtrytm hos fostret orsakas i regel av extraslag. Extraslag saknar oftast klinisk betydelse och brukar försvinna spontant. Foster med extraslag behöver ändå följas eftersom det finns en liten risk att det kommer gå över i en takykardi eller bradykardi.

För korrekt diagnos av foster med oregelbunden hjärtrytm (frekventa extraslag/komplexa arytmier) krävs undersökare med erfarenhet av fosterarytmier och fosterekokardiografi. Det är sällsynt, men det förekommer, att arytmier beror på medfödda hjärtfel (98-99 % har normal hjärtanatomi). Vid undersökningen i slutenvården granskas bland annat hjärtas anatomi och indirekta tecken på hjärtsvikt (hydrops fetalis).

Fetal bradykardi

Bradykardi hos fostret kan vara orsakat av hypoxi eller en hjärtrytmrubbning (AV-block III) Dessa tillstånd måste utan fördröjning uteslutas om bradykardi upptäcks. Bradykardi kan också vara tillfällig och orsakad av blodtrycksfall som till exempel vid vena cava-syndrom.

Fetal takykardi

Takykardi kan vara det första tecknet på en hypoxi som är under utveckling. Förhöjd temperatur och feber hos mamman kan orsaka takykardi hos fostret. Takykardi kan också förekomma under kortare perioder utan bakomliggande patologi.

Om innehållet

Publicerad: 14 augusti 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen