Induktion och överburenhet

Överburenhet definieras som 42+0 graviditetsveckor eller mer.

Överburenhet innebär en viss ökad risk för fostret, fram för allt vid tillväxthämning. Gravida erbjuds därför en ultraljudskontroll i v 41+0 för storleksbedömning och kontroll av fostervattenmängd. Barnmorskan på BMM skriver och skickar remissen till en ultraljudsenhet.

Sista tiden har ett generellt erbjudande om igångsättning i graviditetsvecka 41 diskuterats. Det finns ännu inget beslut taget om när nya rutiner ska införas. Ultraljudskontrollerna i v 41 fortsätter därför som tidigare. Vid normalt utfall vidtas exspektans till senast v 42+0.

Vad gäller gravida som önskar induktion i början på v 41 kan kontakt tas med, alternativt remiss skrivas till, Spec-MVC för bedömning efter ultraljudsundersökningen.

Alla former av riskgraviditeter planeras och kontrolleras enligt individuell

Ultraljudskontroll v 41+0

I v 41+0 erbjuds alla med en okomplicerad graviditet ultraljud för storleksbedömning och mätning av fostervattenmängd. Syftet är hitta barn som är tillväxthämmade och/eller graviditeter som har minskad mängd fostervatten (oligohydramnios).

Ultraljudskontrollen i v 41 behövs inte om det är beslutat sedan tidigare att den gravida ska induceras i början på vecka 41 (41+0-41+2), t.ex. vid graviditet efter äggdonation eller äldre förstföderska.

Vid undersökningen mäts barnets bukmått (abdominell diameter, AD) samt fostervattenmängd (single deepest pocket, SDP). Vid misstänkt tillväxthämning eller stort barn görs en utvidgad undersökning och därefter vid behov en bedömning på Spec-MVC som innefattar ställningstagande till induktion.

  1. Vid bukmått ≥110 mm och <128 mm och fostervattenmängd ≥20 mm informeras patienten att det är normalt, undersökningen avslutas och induktion bokas v 42+0.
  2. Vid bukmått <110 mm och/eller fostervattenmängd <20 mm utvidgas undersökningen till fullständig viktskattning. Om viktskattningen visar ≤ - 15% och/eller visar minskad fostervattenmängd hänvisas den gravida till Spec-MVC för CTG och induktion.
  3. Vid bukmått ≥128 mm görs fullständig viktskattning och den gravida hänvisas till Spec-MVC för individuell handläggning.

  1. Gülmezoglu AM, et al. Induction of labour for improving birth outcomes for women at or beyond term. Cochrane Database Syst Rev 2012:CD004945.
  2. Routine scan at 41 weeks of gestation versus indicated scan and risk of postterm severe adverse fetal outcome: A retrospective evaluation of two units within the same hospital. P. Lindqvist et al.BJOG 2014 AUG;121(9):1108-15.
  3. Induction of labour at 41 weeks versus expectant management and induction of labour at 42 weeks (Swedish post-term induction study, SWEPIS): multicenter, open label, randomized, superiority trial. BMJ 2019;367:I6131.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderat: 1 april 2022

Till toppen