Intrauterin fosterdöd

9 juni 2023

Intrauterin fosterdöd och tidig neonatal död (perinatal död)

Vid misstanke om IUFD på barnmorskemottagning

Incidensen av perinatal död (från graviditetsvecka 22+0 till sju dagar efter förlossning) är cirka 4/1000 födslar i Sverige. Den mest betydande riskfaktorn är tillväxthämning hos fostret, övriga riskfaktorer är hög maternell ålder, låg utbildning, upprepade tidigare missfall, rökning, högt BMI, tidigare IUFD och att den gravida är född i Afrika, söder om Sahara, eller i Mellanöstern.

I Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd om IUFD finns ett stöddokument till dig som är barnmorska inom mödrahälsovården och som ska informera gravida om intrauterin fosterdöd, eller ge information för att minska risken för intrauterin fosterdöd. Stödet fokuserar på hur du kan samtala, förklara och svara på eventuella frågor du får:

Stöd till dig som barnmorska inom MHV Länk till annan webbplats.

Värdefulla punkter för dig som barnmorska

Föräldern/föräldrarna kan vara arga/besvikna över det som hänt, kanske på dig som barnmorska eller på personalen på förlossningen. I kunskapsstödet från Socialstyrelsen (kapitlet ”När ett barn dör i livmodern”, s. 42: Nationellt kunskapsstöd om intrauterin fosterdöd Länk till annan webbplats. (socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.)) kan du läsa mer om hur du kan stödja föräldrarna som förlorat sitt barn och även vilket stöd du och dina kollegor kan behöva. Det finns också checklistor för samtalen med föräldrarna. Enligt Socialstyrelsen bör hälso- och sjukvården säkerställa rutiner för att stödja vårdpersonal i att hantera och bearbeta upplevelsen av ett intrauterint dödsfall.

 • Informera din chef så att du själv kan få extra stöd, såsom kontakt med kurator, företagshälsovård
 • Genomgång av mödrahälsovårdsjournal och diskussion av handläggning under graviditeten med kollega/kollegor och läkare på Barnmorskemottagningen, BMM
 • Undersök behov av avvikelserapportering.

Handläggning på BMM vid upptäckt av IUFD på förlossningen

Ansvarig barnmorska på förlossningen ska informera barnmorska på BMM. Framför en hälsning till föräldern/föräldrarna och informera om att föräldern/föräldrarna kommer att kontaktas inom två veckor av sin barnmorska.

 • Avboka eventuella inbokade besök på spec-MVC, ultraljudsenheten etc
 • Kontakta föräldern/föräldrarna inom två veckor. Erbjud samtal. Hur hanteras sorgen av föräldern/föräldrarna och eventuellt syskon? Vilket socialt nätverk finns?
 • Samtal om förlossningsupplevelsen. Bjud även in partnern.
 • Erbjud kuratorskontakt eller läkarkontakt för sjukskrivning om det ej är ordnat från kvinnokliniken
 • Kontrollera att tid för efterkontroll på spec-MVC finns
 • Erbjud hjälp om kontakt med annan instans önskas, till exempel kyrkan
 • Stötta kvinnan i att inte lägga skuld på sig själv eller anhörig
 • Samtala om barnet
 • Erbjud fortsatt kontakt på BMM
 • Ge tid för efterkontroll och eventuell planering av ny graviditet om det inte är ordnat via spec-MVC

Graviditet efter tidigare IUFD

 • Tidig inskrivning
 • Boka läkartid för vårdplanering
 • Vid läkarbesöket: vad visade utredningen, fanns det något där som går att förebygga? Planera för extra tillväxtkontroller, extra läkar- och barnmorskebesök, ev. Trombyl (tid PE/grav tillväxthämning), folsyra (1 mg vid tidig avlossning), ev. deltidssjukskrivning? Ev. planera för induktion av förlossning m.m.
 • Remiss till spec-MVC om inte läkarkontinuitet möjlig på BMM eller senare i graviditeten för planering av induktion av förlossningen