Intrauterin fosterdöd

Intrauterin fosterdöd (IUFD) och barn som dör under förlossning

Incidensen av IUFD och tidig neonatal död från graviditetsvecka 22+0 är cirka 4/1000 födslar i Sverige. Den mest betydande riskfaktorn är tillväxthämning hos fostret, övriga riskfaktorer är hög maternell ålder, låg utbildning, upprepade tidigare missfall, rökning, högt BMI, tidigare IUFD och att den gravida är född i Afrika, söder om Sahara, eller i Mellanöstern.

Värdefulla punkter för dig som barnmorska

Föräldern/föräldrarna kan vara arga/besvikna över det som hänt, kanske på dig som barnmorska eller på personalen på förlossningen.

 • Informera din chef så att du själv kan få extra stöd, såsom kontakt med kurator, företagshälsovård.
 • Genomgång av mödrahälsovårdsjournal och diskussion av handläggning under graviditeten med kollega/kollegor och läkare på Barnmorskemottagningen, BMM.
 • Undersök behov av avvikelserapportering.

Vid misstanke om IUFD på Barnmorskemottagning

 • Vid behov, hjälp till att kontakta partner/anhörig.
 • Ta hjälp av kollega/kollegor med resterande inbokade besök.
 • Kontakta förlossningsklinik.
 • Ordna med transport till förlossningsklinik vid behov.
 • Vid behov, följ med den gravida/paret.

Handläggning på BMM vid upptäckt av IUFD på förlossningen

Ansvarig barnmorska på förlossningen ska informera barnmorska på BMM. Framför en hälsning till föräldern/föräldrarna och informera om att föräldern/föräldrarna kommer att kontaktas inom två veckor av sin barnmorska.

 • Avboka eventuella inbokade besök på spec-MVC, ultraljudsenheten etc.
 • Kontakta föräldern/föräldrarna inom två veckor. Erbjud samtal. Hur hanteras sorgen av föräldern/föräldrarna och eventuellt syskon? Vilket socialt nätverk finns?
 • Samtal om förlossningsupplevelsen. Bjud även in partnern.
 • Erbjud kuratorskontakt eller läkarkontakt för sjukskrivning om det ej är ordnat från kvinnokliniken.
 • Kontrollera att tid för efterkontroll på spec-MVC finns.
 • Erbjud hjälp om kontakt med annan instans önskas, till exempel kyrkan.
 • Stötta kvinnan i att inte lägga skuld på sig själv eller anhörig.
 • Samtala om barnet.
 • Erbjud fortsatt kontakt på BMM.
 • Ge tid för efterkontroll och eventuell planering av ny graviditet om det inte är ordnat via spec-MVC.

Nästa graviditet

 • Tidig inskrivning.
 • Boka läkartid för vårdplanering.
 • Vid läkarbesöket: vad visade utredningen, fanns det något där som går att förebygga? Planera för extra tillväxtkontroller, extra läkar- och barnmorskebesök, ev. Trombyl (tid PE/grav tillväxthämning), folsyra (1 mg vid tid avlossning), ev. deltidssjukskrivning? Ev. planera för induktion av förlossning mm.
 • Remiss till spec-MVC om inte läkarkontinuitet möjlig på BMM eller senare i graviditeten för planering av induktion av förlossningen.

 

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 7 mars 2022

Till toppen