Tobak

Tobaksbruk under graviditet har kända risker både för den gravida och fostret. För alla former av tobak är det viktigt att poängtera att det är en stor vinst att minska och/eller sluta med bruket under graviditeten eftersom riskerna då minskar.

Cigaretter och motsvarande

Gravida som röker har en ökad risk för ektopisk graviditet, missfall, intrauterin tillväxthämning, intrauterin fosterdöd (IUFD), preeklampsi, placentaavlossning och prematurbörd. Rökning i samband med graviditet ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd.

Snus

Snus ger högre halt av nikotin i blodet än cigaretter och nikotin passerar fritt över till fostret. Högre nikotinhalt har påvisats i fostervatten, navelvenblod och bröstmjölk än i samtidigt taget maternellt venöst blod. Kvinnor som snusar har högre risk för att få preeklampsi och föda prematurt. Även risken för IUFD är ökad enligt en svensk studie.

Vattenpipa och E-cigaretter

Nyare tobaksprodukter såsom vattenpipa och E-cigaretter som också finns på marknaden ska vi inkludera och fråga om. Få användare är medvetna om vilka ämnen dessa produkter innehåller och hur de påverkar kroppen och graviditeten.

Vattenpipan innehåller nikotin, tjära, kolmonoxid, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen. Enligt WHO kan en röksession på en timme motsvara röken från 100 cigaretter.

E-cigaretten marknadsförs som en metod för att minska eller sluta röka. Man väljer sina rökvätskor och doserar själv. I dagsläget saknas både produktsäkerhetskontroll av och kunskap om riskerna med e-cigaretter. Vetenskapliga studier angående värdet av e-cigaretteranvändning som avvänjningsmetod saknas och rekommenderas därför inte av experter.

Handläggning

Alla gravida ska tillfrågas om tobaksbruk vid första besöket hos barnmorskan. Fråga gärna om tobaksbruk i familjen också.

För de gravida som brukar tobak:

 • Använd motiverande samtalsmetodik för att motivera till tobaksfrihet.
 • Informera om tobakens negativa effekter på graviditeten.
 • Informera även om passiv rökning.
 • Informera om att nikotinersättningsmedel inte rekommenderas.
 • Erbjud läkartid om patienten röker >10 cigaretter eller snusar >10 portioner per dag för ett fördjupat samtal och bedömning om tillväxtultraljud.
 • Journalför tobaksbruk i MHV 1 och i MHV 3 under sökordet ”Livsstil”.
 • Informera om ”Sluta Röka Linjen”, 1177 Vårdguidens ”Rökfri” samt eventuella tobaksavvänjare vid närliggande Vårdcentral.
 • Erbjud extrabesök för fortsatta samtal och återkom med fråga om tobaksbruk även senare i graviditeten.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 och vecka 36 rekommenderas om patienten röker >10 cigaretter per dag. Vid rökning av ≤10 cigaretter per dag görs en individuell bedömning där hänsyn även tas till andra riskfaktorer för tillväxthämning.


Samarbetspartners/remissinstanser att kontakta/informera om vid behov:

 

 1. ARG rapport nr 59, 2008. Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. SFOG. Kapitel om Hälsoinformation i samband med graviditet.
 2. Grennert L. Missbruk. I Obstetrisk öppenvård. Red. Grennert, L, Marsal, K. Liber. 2011.
 3. Statens folkhälsoinstitut. Vattenpipa – rök utan risk? Hälsoeffekter, vanor, attityder och tillsyn. R: 2010:22. Östersund. [citerad 19 okt 2016].
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12520/Vattenpipa-rok-utan-risk-web.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 4. Wikström A-K, Stephansson O, Kieler H, Cnattingius S. Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning. Läkartidningen 2011;29–31(108):1430–33.
 5. Psykologer mot Tobak. Socionomer och folkhälsovetare. E-cigarett – vad vet vi? 1 oktober
  2016 [citerad 12 okt 2016]. Psykologermottobak Länk till annan webbplats.
 6. https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_31.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderad: 8 juli 2020

Till toppen