Tobak och nikotin under graviditet

Alla gravida ska tillfrågas om tobaksbruk samt nikotinbruk vid första besöket hos barnmorskan. Fråga om tobaksbruk och nikotinbruk i familjen.

Bruk av tobak/nikotin under graviditet har kända risker både för den gravida och fostret. För alla former av tobak/nikotin är det viktigt att poängtera att det är en stor vinst att minska och/eller sluta med bruket under graviditeten eftersom riskerna då minskar.

Gravida som använder tobak/nikotin har en ökad risk för ektopisk graviditet, missfall, intrauterin tillväxthämning, intrauterin fosterdöd, placentaavlossning och prematurbörd. Tobak/nikotin i samband med graviditet ökar också risken för plötslig spädbarnsdöd.

Handläggning

För de gravida som brukar tobak/nikotin:

 • Journalför tobak/nikotinbruk i MHV 1 och MHV 3 under sökordet Livsstil. Använd motiverande samtalsmetodik för att motivera till tobak/nikotinfrihet.
 • Informera om negativa effekter på graviditeten.
 • Informera även om negativa effekter av passiv rökning.
 • Informera om att nikotinersättningsmedel inte rekommenderas.
 • Informera om ”Sluta -röka-linjen”, 1177 Vårdguidens ”Hjälp att sluta röka” samt eventuella tobaksavvänjare vid närliggande Vårdcentral.
 • Erbjud extrabesök för fortsatta samtal och återkom med fråga om tobak/nikotinbruk även senare i graviditeten.
 • Erbjud läkartid om den gravida röker > 10 cigaretter eller använder nikotinför ett fördjupat samtal och individuell bedömning.
 • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 och vecka 36 rekommenderas.

Cigaretter

I cigarettröken finns den giftiga gasen kolmonoxid. Kolmonoxid binder sig till hemoglobin (protein i röda blodkroppar) och påverkar syretillförseln till fostret.

Nikotin

Nikotin finns i all tobak, snus och vitt snus. Nikotinet påverkar blodkärlens effekt och minskar flödet till uterus vilket ger en sämre placentafunktioenen.

 • Cigaretter innehåller 8-20 mg nikotin
 • Snus innehåller 4–8 mg nikotin
 • Vitt snus innehåller 8–15 mg nikotin

Vattenpipa och e-cigaretter (vejpa)

Få användare av vattenpipa och e-cigaretter är medvetna om vilka ämnen dessa produkter innehåller och hur de påverkar kroppen och graviditeten.

 • Vattenpipa innehåller nikotin, tjära, kolmonoxid, tungmetaller och andra giftiga ämnen. Enligt WHO kan en röksession på en timme motsvara röken från 100 cigaretter.
 • E-cigaretter (vejpa) marknadsförs som en metod för att minska eller sluta röka. Man väljer sina rökvätskor och doserar själv. E-cigaretter finns att köpa utan nikotin, men det finns även andra ämnen i e-cigaretterna. Det finns inga studier om hur e-cigaretter påverkar fostret. E-cigaretter bör därför undvikas under graviditet.

Amning

Nikotin finns i både snus och cigarretter och det passerar över i bröstmjölken. Nikotin finns kvar i bröstmjölken 12 timmar efter nikotinanvändning. Det ammande barnet löper en ökad risk för framtida komplikationer inom hjärta och kärlsjukdomar. Ökar även risken för SIDS.

Passiv rökning

Barn som utsätts för passiv rökning löper en ökad risk för luftvägsinfektioner samt ökad risk för att utveckla astma. Dubbel så hög risk att vid infektioner kräva sjukhusvård.

Samarbetspartners och remissinstanser

Kontakta eller informera om vid behov:

 1. ARG rapport nr 76, 2008. Uppdaterad webbversion 2016. Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. SFOG. Kapitlet om Mödrahälsovårdens arbete med levnadsvanor.
 2. Tobak och graviditet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177)
 3. Wikström A-K, Stephansson O, Kieler H, Cnattingius S. Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning. Läkartidningen 2011;29–31(108):1430–33.

Om innehållet

Uppdaterad: 26 juli 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm