Covid-19 - Trombosprofylax

Trombosprofylax till gravida och nyförlösta i samband med covid-19-infektion.

Patienter som är sjuka i covid-19 har en ökad risk att få venös trombos. Det kan i vissa situationer vara motiverat att sätta in trombosprofylax även på gravida och nyförlösta som vistas i hemmet och alltså inte kräver sjukhusvård för sin infektion. Behandling sätts framför allt in om det finns andra riskfaktorer för venös trombos utöver covid-19, en individuell bedömning behöver göras.

På BMM

  • Om barnmorskan får kännedom om en gravid eller nyförlöst som insjuknat i covid-19 infektion (t.ex. vid av- eller ombokning av en tid) ska en första bedömning göras om patienten kan behöva sättas in på trombosprofylax. Läkare konsulteras i oklara fall.
   Kriterier för trombosprofylax till covidpositiv gravid i öppenvård:
   • Immobilisering (t.ex. på grund av allmänpåverkan, andningspåverkan)
   • BMI > 40
    Vid lindriga symtom kan det vara aktuellt med trombosprofylax om det föreligger två eller fler av följande tillstånd som ger ökad risk för venös trombos:
   • Ålder > 40 år
   • BMI > 30 - ≤ 40
   • Förälder eller syskon med venös trombos i anamnesen
   • Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom, ulcerös kolit)
   • Koagulationsdefekt som innebär ökad risk för venös trombos (t.ex. känd APC resistens)
   • Preeklampsi
  • Om den gravida uppfyller kriterierna för trombosprofylax, men coviddiagnosen inte är laboratorieverifierad finns möjlighet till PCR test i hemmet. V.g. se information och instruktioner på Vårdgivarguiden:
  • Om läkare finns att tillgå samma eller nästföljande dag på BMM kan patienten handläggas på den egna mottagningen. Ingen rutinmässig provtagning krävs. Trombosprofylaxen rekommenderas fortgå ytterligare 2 veckor från det att den gravida är mobiliserad. Vid behov se rekommendationer från Hem-ARG/SFOG.
  • Det finns särskilda instruktionsfilmer som BMM kan hänvisa till som visar hur patienten kan sticka sig själv (även översättningar till flera olika språk).
  • Om läkare inte finns att tillgå samma eller nästföljande dag på BMM kontaktas/remitteras patienten till Spec-MVC/förlossningen för ställningstagande till trombosprofylax.

  Om innehållet

  Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

  Reviderat: 17 mars 2022

  Till toppen