Svampinfektioner

Vulvovaginala svampinfektioner är vanligt förekommande och oftast lättbehandlade. De orsakas av olika candidaarter, framför allt candida albicans. Candida är en del av normalfloran i vagina. Under graviditet ökar koloniseringen och även antalet genitala svampinfektioner.

Symtom

Vid akuta skov ses typiska symtom som klåda, kesoliknande flytning och rodnade slemhinnor. Problem uppstår framför allt hos de kvinnor som drabbas av recidiverande infektioner. Då minskar vaginitbilden och vulvasymtom blir mer dominerande, med bland annat sveda, torra slemhinnor och smärta. Kvinnor i åldrarna 25–34 år löper högst risk för återkommande infektioner.

I samband med graviditet inträffar de flesta episoder med symtomatisk svampinfektion under andra och tredje trimestern. Gravida med genital svampinfektion kan i mycket sällsynta fall drabbas av uppåtstigande infektion resulterande i chorioamnionit eller prematur vattenavgång. Risken för överföring av candida till fostret och det nyfödda barnet är väldigt liten.

Diagnostik

Diagnosen ställs ofta utifrån klinisk bild. Differentialdiagnoser bör övervägas som till exempel bakteriell vaginos eller STI. Vid oklara eller svårbehandlade fall rekommenderas läkarkontakt för vidare diagnostik (wet smear, svampodling).

Behandling

Rekommenderas vid symtomgivande vulvovaginal svampinfektion.

Det är inte fastställt om gravida som är asymtomatiska behöver behandlas eller inte. Gravida med cerclage eller kvarvarande spiral ska behandlas även om de inte har symtom.

Lokal (vaginal)

 • Vaginaltablett clotrimazol (Canesten, receptfri) endags- eller tredagarsbehandling.
  eller
  Vagitorium econazol (Pevaryl Depot eller Pevaryl, receptfri) endags- eller tredagarsbehandling.
 • Gravida kan behöva längre tids behandling, till exempel clotrimazol 200 mg varannan dag i 14 dagar.
 • Långvarig behandling med lokala svampmedel i vulva som t.ex. Pevarylkräm och Dactacortkräm ska undvikas. Det kan på sikt ge upphov till sveda, klåda och smärta.
 • Rekommendera olja vid underlivshygien.
 • Borsyra lokalt ska inte användas under graviditet.

Peroral

 • Tablett fluconazol 150 mg som engångsdos (receptbelagd).
 • Fluconazol ska inte användas under första trimestern eftersom en liten risk för vissa missbildningar inte kan uteslutas. I svårbehandlade fall kan enstaka doser fluconazol övervägas i andra och tredje trimestern.

Hänvisning till läkare

 • Efter egenbehandling med receptfria svampmedel för vaginalt bruk mer än två gånger/sex månader. Bedömning rekommenderas för att utesluta differentialdiagnoser.
 • Vid misstanke om recidiverande vulvovaginal candidainfektion (minst 3–4 skov/år).
 • Vid behov av peroral behandling (fluconazol).
 • Vid oklara eller svårbehandlade fall.
 • Vid svampinfektion hos gravida med cerclage eller kvarvarande spiral.

Om innehållet

Publicerad: 27 juli 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen