Läkarmedverkan på BMM

26 september 2022

Den här texten ska tillsammans med riskbedömningen vara ett stöd för barnmorskor, läkare och verksamhetschefer i frågor gällande gravida i behov av läkarkontakt.

Bedömning och beslut om handläggning kan ske i samband med läkarbesök, konsultation eller vid planeringsrond. De tillstånd som det finns en särskild riktlinje om är markerade med asterisk (*).

Planeringsrond

BMM rekommenderas regelbundna planeringsronder med specialist i obstetrik och gynekologi. Planeringsronden kan vara ett komplement till och i viss mån även ersätta läkarkonsultationerna på BMM. På planeringsronden rapporterar barnmorskan i första hand nyinskrivna gravida som inte bedöms kunna följa basprogrammet, men barnmorskan kan även ta upp andra ärenden om hon har frågor rörande vidare handläggning. Under planeringsronderna görs en bedömning om basprogrammet kan följas eller om särskild planering behövs (dokumenteras i MHV 3). Beslut om eventuella läkarbesök eller remisser till Spec-MVC kan med fördel tas i samband med planeringsronden.

Handläggs av specialist inom allmänmedicin

Specialister i allmänmedicin kan ansvara för de allmänt förekommande hälsoproblem som de annars sköter hos icke gravida patienter. De kan även handlägga lindrigare
graviditetsspecifika tillstånd.

Exempel på sjukdomar och tillstånd som kan handläggas av allmänspecialister :

 • Anemi*
 • Astma och allergi*
 • Candidainfektion
 • Graviditetsillamående*
 • Halsbränna, reflux
 • Hemorrojder*
 • Hypotyreos*
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Migrän
 • Obstipation
 • Psykisk sjukdom, depression och psykosociala problem av lätt till måttlig grad*
 • Rygg-och bäckenbesvär
 • Sömnsvårigheter
 • TBC, latent*
 • Tromboflebit utan tecken till trombos
 • UVI/cystit och asymtomatisk bakteriuri ABU*

Handläggs av specialist i obstetrik och gynekologi

De tillstånd som kan handläggas av allmänspecialister på BMM kan i de flesta fall även hanteras av gynekologer/obstetriker. Vissa av nedanstående tillstånd och sjukdomar kan i ett tidigt skede även hanteras av allmänspecialister.

Grundprincipen är dock handläggning av specialist i obstetrik och gynekologi vid:

 • Anemi, känd kronisk (t.ex. hemoglobinopatier som talassemi)*
 • Epilepsi*
 • Fetma, svår (BMI > 35)*
 • Fetmaopererade*
 • Förlossningsrädsla, svår och vissa fall av måttlig*
 • Hepatos, intrahepatisk cholestas/ICP* (svår ICP remiss Spec-MVC)
 • Hypertoni, kronisk hypertoni och graviditetshypertoni*
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (morbus Crohn, ulcerös colit)
 • Medicinering med läkemedel som kan orsaka fosterskador*
 • Missbruk/riskbruk (alkohol, droger, storrökare > 10 cig/d)*
 • Njursjukdom
 • Obstetrisk anamnes, tidigare komplicerad graviditet, förlossning eller postpartum period, t.ex.:
  • Tidigare prematur förlossning (före v 34)
  • Tidigare IUGR
  • Tidigare svår eller tidig preeklampsi (före v 34)
  • Tidigare svår förlossningskomplikation (t.ex. ablatio, skulderdystoci, transfusionskrävande blödning)
  • Tidigare svår postpartumdepression eller postpartumpsykos
  • Tidigare svårt sjukt eller dött barn
 • Preeklampsi inklusive ställningstagande till insättning på profylax mot preeklampsi*
 • Psykisk sjukdom (där t.ex. medicinering påverkar handläggningen av graviditeten)*
 • Trombos i den egna sjukhistorien (om läkarkontakt kan erbjudas inom kort på BMM, annars remiss Spec-MVC) eller vid ärftlighet (förstagradssläkting med trombos)*
 • Undervikt (BMI < 18,5)
 • Äggdonation*
 • Äldre förstföderska (> 40 år)*
 • Ärftliga sjukdomar av betydelse för graviditeten/det kommande barnet
 • Annan interkurrent sjukdom eller misstänkt graviditetskomplikation av betydelse för den gravida eller det kommande barnet

Tillstånd som ska remitteras till Spec-MVC

Företrädelsevis utfärdas remiss av läkare eller barnmorska efter läkarbesök eller planeringsrond, men undantag finns.

 • Diabetes mellitus, typ 1 och 2 (hänvisas direkt)
 • Hepatos, intrahepatisk cholestas/ICP (svår ICP remitteras direkt, övriga inför förlossningsplanering i v 37)*
 • HIV (hänvisas direkt till Spec-MVC Karolinska Huddinge)
 • Hjärtsjukdom (Spec-MVC Karolinska Solna)
 • Graves sjukdom*
 • Cancerbehandling, tidigare genomgången (cytostatika och/eller strålning). Remiss utfärdas i första trimestern.
 • Graviditetsdiabetes, de fall där tablettbehandling eller insulin krävs*
 • Immuniseringar (Spec-MVC Karolinska Huddinge)*
 • Leversjukdom, svår (Spec-MVC Karolinska Huddinge)
 • Missbruk, aktivt (Rosenlunds mödravårdsteam eller Prima Maria Beroende)*
 • Njursjukdom, kronisk
 • Organtransplanterade (Spec-MVC Karolinska Huddinge)
 • Psykisk sjukdom, pågående allvarlig*
 • SLE, APLA (antifosfolipidantikroppssyndrom)
 • Trombos. Gravida som tidigare haft trombos kan remitteras direkt om läkarbesök inte kan erbjudas inom kort på BMM. Utredning av hereditär trombofili.*
 • Ärftliga sjukdomar av betydelse för graviditeten/det kommande barnet
 • Annan interkurrent sjukdom som kräver multiprofessionellt omhändertagande eller misstänkt graviditetskomplikation av betydelse för den gravida eller det kommande barnet

Tillstånd som ska hänvisas till förlossningen

Från graviditetsvecka 22+0 undantaget minskade fosterrörelser som hänvisas från och med 24+0.

 • Arytmier, fetala*
 • Blödning, akut
 • Buksmärta med feber eller akut och intensiv
 • Hotande förtidsbörd
 • Hypertoni, vid blodtryck ≥ 160 systoliskt och/eller ≥ 110 diastoliskt*
 • Minskade fosterrörelser fr o m graviditetsvecka 24+0*
 • Preeklampsi, misstänkt*
 • Sammandragningar, täta och smärtsamma
 • Sätesläge, tvärläge*
 • Trauma mot buken
 • Trombos, misstänkt*
 • Vattenavgång, misstänkt
 • Annan misstänkt allvarlig och akut graviditetskomplikation