Isolerad oligohydramnios i fullgången graviditet

v 37+0 - v 40+6

Definition

Oligohydramnios innebär minskad mängd fostervatten och mäts via ultraljud. Definitionen på oligohydramnios är SDP < 20 mm.

Oligohydramnios förekommer i mindre än 1 % av alla graviditeter och hos 2-10 % i fullgången tid. Mindre vanliga orsaker kan vara placentainsufficiens, kromosomavvikelser, missbildningar (CNS, hjärta, urinvägar), hypertoni eller diabetes.

Symtom

  • Sjunkande SF mått i fullgången tid.
  • Minskade fosterrörelser

Utredning

  • Blodtryck, urinsticka
  • Vaginalundersökning v.b. för att utesluta vattenavgång
  • CTG
  • Fosterrörelser anamnestiskt
  • Ultraljud: Fosteranatomi, tillväxt och flöde a. umbilikalis inom 1-2 dygn

Handläggning

Om samtliga utredningsfynd är normala kan expektans väljas. Då bör patienten komma regelbundet, t.ex. 1ggr/v för CTG och blodtryckskontroll. Information om fosterrörelser.

Induktion sker efter individuell bedömning men senast vid BPU. Sker fyndet av oligohydramnios efter BPU bör induktion ske snarast möjligt.

Vid avvikande fynd: Induktion snarast, rimligen inom 1 dygn.

Förankring och beslutsprocess

Det föreligger ingen evidens för vare sig expektans eller direkt induktion vid fynd av isolerad oligohydramnios i fullgången tid om samtliga övriga utredningar är normala. Internationellt rekommenderas snar induktion vid fynd av isolerad oligohydramnios i fullgången tid oavsett undersökningsfynd. Beprövad erfarenhet och samlad kompetens inom kåren i Sverige talar för möjlighet till expektans t.o.m. BPU om inga patologiska fynd förutom isolerad oligohydramnios föreligger. Viktigt med individuell bedömning.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Publicerad: 30 maj 2023

Godkänd av: Eva Östlund, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen