Riktlinjer för förlossningsvård

De här riktlinjerna är avsedda som stöd i både den akuta och planerade handläggningen av gravida patienter inom förlossnings- specialistmödravården, för berörda vårdgivare inom Region Stockholm och Region Gotland.