Oxytocinbehandling

Oxytocinbehandling vid värksvaghet och spontan förlossningsstart

Förutsättningar

 • Behandling med oxytocin ordineras av läkare i samråd med barnmorska och den födande kvinnan och dokumenteras i journalen med uppgift om indikation.
 • Dokumentera på vilket sätt värksvaghet har diagnostiserats.
 • CTG ska vara kopplat under oxytocinbehandling för att övervaka värkfrekvens och fostrets välmående.
 • Vid misstanke om pågående asfyxi eller hypoxi hos fostret ska detta först uteslutas innan behandling påbörjas.
 • Vid tidigare kejsarsnitt kan särskilda överväganden krävas avseende dosering och behandlingstidens längd. Risken för uterusruptur behöver beaktas.
 • Epiduralanestesi är inte indikation för rutinmässig behandling med oxytocin.
 • Spontan vattenavgång bör vara verifierad och dokumenterad, alternativt amniotomi utfört innan oxytocinstimulering påbörjas.

Indikation för behandling

 • Primär och sekundär värksvaghet
Oxytocinbehandling vid värksvaghet

Öppningsskedet

Förlossningens aktiva fas börjar när cervix är öppen 5 cm och regelbundna smärtsamma sammandragningar föreligger med ≥2/10 minuter. Öppningsskedet följer ofta en S-formad kurva, dvs långsammare i början än mot slutet. Om kvinnan har en ohanterlig latensfas, kan det bli aktuellt med induktion av förlossning, t.ex. med amniotomi eller med hjälp av oxytocin (se separat riktlinje).

Vaginalundersökning görs när fyndet kommer att vägleda handläggningen. Därför bör nästa undersökning anpassas till förväntad progress och ev. planerade åtgärder.

 • < 5 cm: Undvik att stimulera vid normal latensfas.
 • 5–7 cm: Öppningstakt mindre än 1 cm på 4 timmar utgör indikation för oxytocin.
 • > 7 cm - Retraherad: Öppningstakt mindre än 1 cm på 2 timmar utgör indikation för oxytocin.

Utdrivningsskedet

Utdrivningsfasen börjar när cervix är retraherad. Utdrivningsskedets längd varierar. Ca 80 % av förstföderskor (med epidural) har ett utdrivningsskede som är kortare än 3 timmar. Under utdrivningsskedet förväntas progress i station varje timme. Det är därför rimligt att undersöka oftare för att identifiera behov av åtgärder, vidta och utvärdera dessa. Långt utdrivningsskede är associerat med sämre mor- och barnutfall, t.ex. ökad risk för sfinkterskada, postpartumblödning och låg Apgar, men det beror sannolikt mest på orsakerna till långsam progress eller hur oxytocin används i utdrivningsskedet.

 • Nedträngandefas > 2 timmar utan förlossning nära förestående (övergång till krystfas) eller > 1 timme utan tydlig progress i station kan utgöra indikation för oxytocin om andra åtgärder vidtagits utan effekt.
 • Krystfas - Individuell bedömning. Se under Dosering nedan. Observera att utveckling av hypoxi går snabbt under krystfasen.

Differentialdiagnoser vid utebliven progress

Primär värksvaghet föreligger när långsam progress förelegat under hela öppningsfasen och inte förklaras av yttre faktorer. Sekundär värksvaghet kan uppstå till följd av t.ex. epidural, vätskebrist, energibrist, intensivt värkarbete i början av öppningsfasen, chorioamnionit eller lång latensfas.

Långsam progress efter 9 cm inklusive under utdrivningsskedet bör inge misstanke om felinställning eller disproportion. Försök att identifiera orsaken och vidta åtgärder därefter.

Beredning

 • Oxytocinkoncentrat till infusionsvätska 8,3 µg/ml (5 E/ml) 1 ml blandas i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml.

Dosering

 • Infusionen inleds med 20 ml/timme.
 • Infusionshastigheten ökas med 20 ml var 20-30:e minut till dess att adekvata värkar uppnås.
 • Eftersträva i öppningsskedet 4-5 värkar/10 minuter med minst 60 sekunders paus mellan värkar och i utdrivningsskedet max 5 värkar/10 minuter med minst 45-50 sekunders paus mellan värkar.
 • Anpassa dosen efter individuell respons och använd minsta möjliga effektiva dos.
 • I utdrivningsskedet kan högre initial infusionshastighet och/eller dosökningstakt behövas, individuell bedömning enligt läkarordination.
 • Vid snabb progress bör fortsatt behov av behandling med oxytocin omvärderas.
 • Infusionshastighet > 180 ml/timme endast efter samråd mellan barnmorska och läkare. Det finns ett teoretiskt underlag och viss evidens för att kvinnor med fetma (BMI ≥ 30) kan kräva högre dosering.

Mål

 • Progress av förlossningsförloppet.

När behandling med oxytocin påbörjas i öppningsskedet rekommenderas minst 4 timmars optimal stimulering innan kejsarsnitt utförs på indikationen utebliven progress.

Förväntade effekter

 • Det finns evidens för att behandling med oxytocin förkortar förlossningsförloppet till vaginal förlossning.
 • Det finns evidens för att behandling med oxytocin är förenat med ökad risk för fosterpåverkan vid överstimulering.
 • Det finns ingen evidens för att behandling med oxytocin minskar eller ökar andelen kejsarsnitt.
 • Det finns ingen evidens för att tidigt jämfört med sent insatt behandling minskar eller ökar andelen kejsarsnitt.

Åtgärder vid avvikande fosterljud

 • Kontakta läkare.
 • Sänk infusionshastigheten till föregående infusionshastighet eller stäng av infusionen.
 • Om kvarstående avvikelse - överväg inj terbutalin (Bricanyl) 0,25 mg iv.
 • Vid bradykardi stäng av infusionen, kontakta läkare och överväg inj terbutalin (Bricanyl) 0,25 mg iv.
 • Beakta och korrigera andra reversibla orsaker, t.ex. feber, läge, blodtrycksfall vid EDA.
 • Överväg att pausa påbörjad krystning alternativt se till att barnet föds inom kort.

Åtgärd vid mer än 5 värkar/10 minuter eller mindre än 45-60 sekunder paus mellan värkarna

 • Sänk infusionshastigheten.

Beakta att överstimulering, med eller utan fosterljudspåverkan, medför att den fetala syremättnaden successivt minskar och innebär en risk för utveckling av metabol acidos.

Hur länge det enskilda fostret har resurser att klara ett överstimulerat uterusarbete är individuellt. För att säkerställa att fostret får adekvat syresättning måste därför både värkfrekvensen och tillräcklig paus mellan värkarna beaktas.

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. Béranger R, Chantry AA. Oxytocin administration during spontaneous labor: Guidelines for clinical practice. Chapter 1: Definition and characteristics of normal and abnormal labor. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2017 Jun;46(6):469-478 (2017).
 2. Gaucher L, Le Ray C. Oxytocin administration during spontaneous labor: Guidelines for clinical practice. Chapter 2: Indications of oxytocin according the first and second stages of spontaneous labor. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2017 Jun;46(6):479-487.
 3. WHO Recommendations for Augmentation of Labor Geneva: World Health Organization; 2014. ISBN-13: 978-92-4-150736-3.
 4. Bugg, GJ. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labor. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;(6).
 5. Costley, PL, East, CE. Oxytocin augmentation of labor in women with epidural analgesia for reducing operative deliveries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;(7).
 6. Roloff K. Cumulative oxytocin dose during induction of labor according to maternal body mass index. Int journal of Gynaecology and Obstetrics: 2015;131(1):54-8.
 7. Nationella medicinska indikationer. Indikation för värkstimulering med oxytocin under aktiv förlossning. Socialstyrelsen (2011).
 8. Budden A. High-dose versus low-dose oxytocin infusion regimens for induction of labour at term. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2014.
 9. Heuser CC, et al. Tachysystole in term labor: incidence, risk factors, outcomes, and effect on fetal heart tracings. Am J Obstet Gynecol 2013;209:32.e1-6.
 10. Nationell definition av aktiv fas vid spontan förlossning enligt Svenska Barnmorskeförbundet (SBF) och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG). Policydokument 210623. www.sfog.se/www.barnmorskeforbundet.se
 11. Altman M, Sandström A, Petersson G, Frisell T, Cnattingius S, Stephansson O. Prolonged second stage of labor is associated with low Apgar score. Eur J Epidemiol. 2015 Nov;30(11):1209-15. doi: 10.1007/s10654-015-0043-4. Epub 2015 May 26. PMID: 26008749.

Om innehållet

Uppdaterad: November 2021

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Publicerad: September 2020