Polyhydramnios

Definition

Polyhydramnios innebär ökad mängd fostervatten. Detta definieras som SDP ≥8cm.

Polyhydramnios delas in i olika svårighetsgrader:

Polyhydraminos

SDP

Grad

8-11 cm

mild

12-15

måttlig

≥ 16cm

svår

Orsaker

Polyhydramnios ses i 1-3 % av alla graviditeter.

Vanligast är idiopatisk polyhydramnios.

Maternella orsaker: diabetes, infektioner, immuniseringar och vissa läkemedel.

Fetala orsaker: makrosomi, fetal anemi, placentaavvikelser, kromosomavvikelser och missbildningar till exempel gastrointestinala, hjärt- eller CNS-missbildningar.

Risken for neonatal morbiditet (sjukdom/missbildning/infektion etc.) som orsak till polyhydramnios ökar med svårighetsgraden av polyhydramnios samt hur fort den har utvecklats.

Maternella symtom

 • Spänd mage
 • Buksmärta
 • Sammandragningar
 • Dyspné

Utredning

Vid fynd av polyhydramnios på ultraljudsenhet utförs:

 • Tillväxt
 • Flöde i a. umbilicalis

Undersökaren remitterar patienten till S-MVC/specialistultraljud inom 3-4 dagar för fortsatt utredning.

På Specialistmödravården

 • Organscreening inklusive kontroll av placenta. Vid förekomst av fostermissbildning ställningstagande till amniocentes med array-CGH analys.
 • Kontroll av MCA PSV, vid behov beakta immunisering eller infektion.
 • Ställningstagande till TORCH inklusive Parvovirus
 • Ställningstagande till OGTT

Vårdnivå påverkas av

 • Fynd av missbildning som kräver förlossning på Karolinska sjukhuset (t ex behov av barnkirurgisk enhet)
 • Vid behov av terapeutisk amniondränage görs en sammanlagd bedömning där graviditetslängd och eventuella utredningsfynd avgör vilken vårdnivå patienten ska handläggas på.

Uppföljning

 • Mild-måttlig polyhydramnios och inga andra avvikelser: Åter med 2-3 veckors intervall för tillväxt och flöden för att upptäcka ökad polyhydramnios och/eller makrosomi. Uppföljande besök till s-MVC i samband med dessa.
 • Svår polyhydramnios: Individuell planering. Förslagsvis tillväxt varannan vecka samt kontroll av fostervattenmängd, flöden och cervixmätning 1 gång per vecka. Cervixmätning är inte nödvändig efter v 34 om uttalade symtom saknas.

Behandling och förlossningsplanering

 • Vid uttalade maternella symtom och/eller påverkad cervix innan graviditetsvecka36, rekommenderas terapeutiskt amniondränage
 • Isolerad mild polyhydramnios utgör ingen absolut indikation för induktion. Beslut om förlossningssätt och ev induktion görs på sedvanliga obstetriska indikationer.
 • Vid isolerad måttlig polyhydramnios samt mild till måttlig polyhydramnios därmaternell orsak föreligger samt vid svår polyhydramnios görs individuell planering beträffande induktion men rekomenderas senast graviditetsvecka 40+0
 • Vid fynd av fetal avvikelse remitteras patienten till Karolinska sjukhuset för vidare planering.

Förkortningar

 • SDP Single Deepest Pocket
 • CGH Comparative Genomic Hybridization
 • MCA Middle Cerebral Artery
 • PSV Peak Systolic Value
 • OGTT Oral Glucose Tolerance Test

Patientinformation

Polyhydramnios

 1. ARG-rapport Obstetriskt ultaljud nr 73, 2014
 2. SMFM Consult Series # 46: Evaluation and management of polyhydramnios.
 3. Am J Obstet Gynecol. 2018 Oct;219(4):B2-B8. doi: 10.1016/j.ajog.2018.07.016. Epub 2018 Jul 23.
 4. Hydramnios: anomaly prevalence and sonographic detection. Dashe JS, McIntire DD, Ramus RM, Santos-Ramos R, Twickler DM. Obstet Gynecol. 2002 Jul;100(1):134-9. doi: 10.1016/s0029-7844(02)02013-6.
 5. Idiopathic polyhydramnios: persistence across gestation and impact on pregnancy outcomes. Odibo IN, Newville TM, Ounpraseuth ST, Dixon M, Lutgendorf MA, Foglia LM, Magann EF. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Apr;199:175-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.02.018. Epub 2016 Feb 21.
 6. Polyhydramnios: Causes, Diagnosis and Therapy Hamza,1 D. Herr, 1 E. F. Solomayer,2 and G. Meyberg-Solomayer B. Geburtshilfe Frauenheilkd. 2013 Dec;73(12):1241-1246. doi: 10.1055/s-0033-1360163

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta:

Om innehållet

Uppdaterad: Februari 2021

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen