Stämningsstabiliserande läkemedel vid graviditet och förlossning

21 mars 2022

Bipolär sjukdom kännetecknas av svängande stämningsläge med omväxlande maniska/hypomana och depressiva episoder. Större delen av tiden är stämningsläget stabilt. Ca 1-2 % drabbas.

Bakgrund

Kvinnor insjuknar vanligen under de fertila åren. Bipolär sjukdom kan debutera i samband med förlossningen. För de som redan har diagnosen är risken att återinsjukna i svåra och livshotande affektiva episoder hög, speciellt efter förlossningen samt om de valt att avslutat sin medicinering med stämningsstabiliserande läkemedel i samband med graviditeten. Även kvinnor som erhåller behandling under graviditeten riskerar återfall, av dessa drabbas 25 % av återfall i någon affektiv episod under graviditeten och 50 % efter förlossningen. Risken att insjukna i postpartumpsykos är hög, hälften av obehandlade kvinnor med känd bipolär sjukdom drabbas men även med stämningsstabiliserande är risken at drabbas förhöjd. Det är framförallt kvinnor med bipolär sjukdom typ 1 som har en ökad risk att drabbas av postpartumpsykos.

Riskfaktorer för insjuknande i affektiv episod eller postpartum psykos:

 • Bristande följsamhet till behandlingen
 • Tidig sjukdomsdebut
 • Stress
 • Sömnbrist
 • Konfliktfyllda familjerelationer
 • Tidigare postpartum episoder
 • Ärftlighet för postpartumpsykos hos förstagradssläkting
 • Bristande socialt skyddsnät
 • Komplicerad förlossning

Samverkan

Mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, psykiatrin och socialtjänst bör samordna stöd och insatser under graviditeten för att möjliggöra en trygg och stabil graviditet och spädbarnsperiod.

Förslagsvis ordnas ett sk samverkansmöte mellan representanter för respektive enhet. Kvinnan bör erbjudas möjlighet att delta vid ett sådant möte om hon så önskar, det är även en fördel om kvinnan har möjlighet att med sig en anhörig.

Efter samverkansmötet upprättas en vårdplan som innehåller:

 • Bakgrund
 • Stödpersoner under graviditeten
 • Förlossningsplanering
 • Amning tillstyrks eller avråds
 • Medicinering före och under graviditeten samt efter förlossning
 • Sömnbehov, eget rum för att ges optimala förhållanden för sömn. Oxazepam eller zolpidem vb för att trygga sömnen post partum.
 • Vårdtid på BB, Nyblivna mammor med bipolär sjukdom och/eller tidigare postpartum psykos ska inte gå på tidig hemgång utan kvarstanna 3-5 dagar på BB efter förlossning.
 • Eventuell särskild observans på barnet beroende av medicinering eller ej
 • Hur man når viktiga kontaktpersoner (psykiater, BVC, psykolog, socialsekreterare)
 • Planerad uppföljning

Behandling

Litiumkarbonat (Litium).

Litium är ofta förstahandsval vid behov av behandling av bipolär sjukdom under graviditet och efter förlossningen. Litiumexponering under första trimestern ökar risken för hjärtmissbildningar, men risken anses som låg. Långtidsuppföljningar av barn som exponerats för litium intrauterint har inte påvisat några avvikelser i motorisk eller kognitiv utveckling.

Trots detta så bör behandling om möjligt undvikas under första trimestern men det finns ingen anledning att rekommendera avbrytande av graviditet om fostret exponerats i början av graviditeten. Kvinnor som behandlats med Litium bör erbjudas sk läkar- eller riktat ultraljud i graviditetsvecka 18–20 för att utesluta anatomiska avvikelser hos fostret.

Mammans s-litiumkoncentration ska mätas noga och ofta under graviditeten, detta sköts av ansvarig psykiatriker. Barnet bör övervakas och provtas av neonatolog under nyföddhetsperioden tills Litiumhalterna sjunkit.

Litium är det preparat som förefaller ha bäst förebyggande effekt för de kvinnor som tidigare drabbats av postpartumpsykos.

Litium har tidigare ansetts kontraindicerat vid amning men accepteras idag i ökad utsträckning. Litium går över i bröstmjölk och s-koncentration av Litium hos det ammande barnet har uppmätts till 10-200 % av moderns koncentration.

Lamotrigin (Lamictal)

Lamotrigin är ett vanligt stämningsstabiliserande läkemedel som anses relativt säkert att använda i doser upp tom 300 mg under graviditet, Det är det enda antiepileptika som anses som relativt säkert i jämförelse med andra antiepileptika (vid monoterapi). Missbildningsfrekvensen hos fostret anses inte förhöjd men vissa data från litteraturen indikerar en överrisk för läpp-gomspalt. Lamotrigin övergår i hög grad i bröstmjölk. Kvinnor som står på Lamotrigin kan amma men obligat remiss till neonatolog för klinisk kontroll och blodprov på barnet för att bedöma s-lamotrigin, ASAT och ALAT.