Bilaga 1 - Utgångspunkter för anamnestagning barn 0-5 år

 • Kontaktorsak (låt föräldrarna berätta fritt om vad de uppfattar som problematiskt)
 • Aktuell problematik (duration, tidigare problem, samtidiga problem)
 • Andra kontakter (tidigare eller pågående)
 • Barnets utveckling (graviditet, förlossning och småbarnstid, social/relationell, kognitiv, social och motorisk utveckling)
 • Familjesituation (vårdnadshavare, boendeförhållanden, syskon, släkt, nätverk)
 • Situation i förskolan/barnomsorg (inlärning, trivsel, närvaro, förmåga att tillgodogöra sig verksamheten)
 • Barnet och familjens rutiner (mat, sömn, rutiner i hemmet)
 • Alkohol/droger i familjen
 • Trauma, övergrepp/våld/omsorgssvikt (Har du någon gång varit utsatt för våld? Är du rädd för eller begränsad av din partner eller någon annan närstående? Är ditt barn utsatt för våld på något sätt?)
 • Ärftlighet
 • Somatiskt/medicinering (tidigare eller nuvarande sjukdomar, motoriska färdigheter och funktioner)
 • C-GAS-skattning samt eventuellt PIR-GAS
 • SDQ (för barn från 2 år)
 • Andra skattningsskalor