Bilaga 2 - Utgångspunkter för anamnestagning blivande föräldrar

 • Kontaktorsak (låt föräldrarna beskriva problemet, utgå vid behov från eventuell remiss)
 • Aktuell problematik (duration, tidigare problem, samtidiga problem)
 • Andra kontakter (tidigare eller pågående)
 • Mående och inställning till aktuell graviditet (den gravidas och eventuell medförälder)
 • Graviditeten och barnet i magen – eventuella komplikationer?
 • Tidigare graviditeter (eventuella komplikationer som påverkar denna graviditet)
 • Familjesituation (boendeförhållanden, syskon, par-relation)
 • Delar föräldrarna sin syn på problemet/ olika ståndpunkter
 • Socialt nätverk/stöd
 • Tidigare och pågående vårdkontakter och liknande av relevans för endera föräldern (t ex psykiatrikontakt, kontakt med socialtjänst)
 • Sjukskrivning?
 • Upplevd funktionsnivå i vardagen
 • Eventuella andra hälsobesvär
 • Alkohol/droger i familjen
 • Trauma, övergrepp, våld (Har du någon gång varit utsatt för våld? Är du rädd för eller begränsad av din partner eller någon annan närstående?)
 • Andra potentiellt stressande händelser (aktuella)