Hypofosfatemi

Fosfat ingår i många metabola förlopp. Huvuddelen finns bundet i skelettet. I plasma finns 0,1 % som oorganiskt fosfat vilket utgör transportform för fosfor och tjänar som pH-buffert. Parathormon frisätter fosfat från ben och ökar urinutsöndringen. Vitamin D ökar tarmupptaget. Tyroxin och GH ökar renala reabsorptionen. Fosfatoniner sänker plasmanivån.

Orsaker

Kronisk. Debut i barndomen. Renala förluster på grund av tubulära defekter (familjär hypofosfatemi, Fanconis syndrom och renal tubulär acidos).

Akuta och subakuta former

  • Förflyttning av fosfat från det extracellulära till det intracellulära rummet (t ex vid acidos, insulin- och glukosbehandling)
  • Minskat tarmupptag eller lågt intag
  • Respiratorisk alkalos (hyperventilation)
  • Diuretikabehandling, osmotisk diures (diabetiska kristillstånd)
  • Hyperparatyreoidism (ökad utsöndring)
  • Svår hypofosfatemi är vanligt inom intensivvård, särskilt hos kroniska alkoholister, vid svåra trauma och brännskador
  • Låga fosfatnivåer upptäckts ibland en passant hos svårt sjuka
  • Fosfat sjunker vid nutrition av malnutrierade patienter, refeeding syndrom

  Klinisk bild

   • Muskelsvaghet lokalt eller generellt. Andningsinsufficiens är en allvarlig form. Även glatt muskulatur kan drabbas (paralytisk ileus)
   • Rabdomyolys
   • CNS symtom såsom trötthet, parestesier, tremor, kramper och koma
   • Hemolys
   • Hjärtsvikt och ventrikulära arytmier

   Behandling

   Vid P-Fosfat ≤0,3 mmol/l eller symtomatisk patient rekommenderas parenteral tillförsel. Glycophos 1 mmol/ml, ampull med 20 ml sätts till 500-1000 ml Glukos 50 mg/ml eller NaCl 9 mg/ml. Ge 20-40 mmol fosfat per dag (max 3 mmol/tim). Misstänkt symtomatiska patienter med P-Fosfat 0,3-0,6 mmol/l ges peroral behandling om möjligt. Fosfat APL 60/120 mg/ml innehåller 0,6/1,2 mmol natriumfosfat/ml. Ge 30–80 mmol fosfat oralt uppdelat på 3 doser. Mjölk innehåller ca 15 mmol fosfat per 500 ml.

   ICD-koder: Rubbad mineralomsättning E83.3; specificerad orsak E83.3W