Metabolisk acidos

Vätejonkoncentrationen i vävnaderna är noga reglerad (pH 7,35-7,45) och styrs normalt av tre parametrar: PCO2, skillnaden mellan P-Na och P-Cl (elektro-neutralitet), samt den totala mängden svaga syror (framför allt albumin och fosfat).

Utredning

Syra-basstatus. Många apparater mäter samtidigt laktat. Till venös eller arteriell blodgasanalys (pH, PCO2, HCO3-, BE) läggs bedömning av laktat, klorid och anjongap = P-Na – (P-Klorid + P-Bikarbonat). Normalt anjongap är 12 +/- 3 mmol/l.

Övriga blodprover: Elektrolytstatus, urea, leverstatus. I oklara fall: Osmolalitet, etanol, metanol och etylenglykol. U-Calciumoxalat-kristaller vid misstanke om etylenglykolintoxikation. Salicylat m fl läkemedelsanalyser vb. U-/B-Ketoner.

Metabol acidos med ansamling av syror (förhöjt anjongap): Laktatacidos, ketoacidos, njursvikt, förgiftningar (metanol, etylen-glykol, salicylat m fl).

Metabol acidos på grund av förlust av bikarbonat (utan förhöjt anjongap (hyperklorem metabol acidos): Förluster via tarm (diarré, fistlar, stomi, dränage), via urin (renal tubulär acidos, binjurebarksvikt, kolsyreanhydras-hämmare).

Laktatacidos

Laktathalten i plasma är normalt under 2 mmol/l. Vid laktatacidos är P‑Laktat >4 mmol/l. En ökning av P-Laktat kan orsakas av flera mekanismer. Korrigering av laktatacidos med bikarbonat eller trometamol är kontroversiell och bör ej utföras rutinmässigt.

  • Generell allvarlig cirkulationsstörning med hypoxi eller ischemi i vävnaderna, t ex lungödem, kardiogen chock, sepsis och tillstånd efter hjärt-lungräddning. Laktatnivåerna är vanligen 3-15 mmol/l. Det finns ett samband mellan höga laktatnivåer och dålig prognos för denna grupp. Behandling: Åtgärda underliggande orsak till hypoxi och cirkulations-störning. Ge oxygen och cirkulationsstöd.
  • Blockering av syretransport i blodet (kolmonoxidförgiftning, methemoglobinemi och andra hemoglobinopatier) eller intracellulärt (cyanidförgiftning). Intracellulärt metabolt block (metformin, sepsis). Behandling: 100 % oxygen vid CO- och cyanidförgiftning (+ antidot). Dialys vid metformininducerad laktatacidos.
  • Mycket lågt syreinnehåll i artärblod på grund av uttalad anemi eller låg syremättnad (SaO2 <50 %; PO2 <4 kPa). Ovanlig orsak till laktatacidos. Behandling: 50(-100) % oxygen, blodtransfusion, helst färskblod.
  • Lokal cirkulationsstörning omfattande större kärlområde, t ex mesenterialkärls­ocklusion eller stopp i bencirkulationen. Sällan värden över 10 mmol/l. Behandling: Kärlkirurgi.
  • Plötsligt ökad laktatproduktion efter kraftig kroppsansträngning eller efter ett generellt krampanfall. Behandling: Ingen åtgärd.
  • Leverskada med reducerad metabolisering av laktat. Om cirkulationen i övrigt är intakt ses laktat omkring 3-5 mmol/l. Sepsis ger övergående häm-ning av levermetabolismen. Behandling: Åtgärder mot leversvikt mm.

Ketoacidos

  • Diabetesketoacidos. Högt P-Glukos. B-Ketoner >3 mmol/l. Behandling: Se Diabetesketoacidos.
  • Ketoacidos utlöst av SGLT2-hämmare. P-Glukos normalt eller endast lätt förhöjt. B-Ketoner >3 mmol/l Behandling: Se Diabetesketoacidos.
  • Svältketoacidos. Kan även utlösas av kraftiga kräkningar. Mild ketoacidos. Normalt eller lågt P-Glukos. Behandling: Näring, vätska, eventuellt B1-vitamin 50 mg/ml 2 ml iv under 2-3 dagar.
  • Alkoholketoacidos är ett relativt ovanligt tillstånd som uppträder hos kroniska alkoholister några dygn efter avslutande av alkoholdebauche. B-ketoner 3-7 mol/l. U-Ketoner +-++ (framförallt bildas β-hydroxybutyrat som ej ger utslag på urinstickan). P-Glukos är normalt eller lågt. Behandling: Näring, vätska och inj B1-vitamin 50 mg/ml 2 ml iv under 2-3 dagar.

Njurinsufficiens

Reducerad utsöndring av klorid, fosfat, sulfat mm. Acidos kan utvecklas vid P-Kreatinin >250 µmol/l eller P-Urea >25 mmol/l. Behandling: Eventuellt natriumbikarbonat iv eller po. Dialys. Fosfatbindare peroralt i vissa fall.

Renal tubulär acidos

Särskild metabolisk rubbning i njuren med nedsatt förmåga att utsöndra vätejoner. Nedsatt ammoniumproduktion (hypo­aldosteronism).

Förgiftningar, se separata vårdprogram.

Etylenglykol; ansamling av sura metaboliter (bl a glykolat). Nefrotoxiskt.

Metanol; ansamling av sura metaboliter (myrsyra, format). Neurotoxiskt.

Salicylsyra; lätt metabolisk acidos, delvis sekundär till respiratorisk alkalos.

Alla förgiftningar som allvarligt stör cirkulationen eller leverfunktionen kan ge acidos. Exempel på preparat: Paracetamol, järnföreningar, nitroprussid, hjärtläkemedel, theofyllin, TCA m fl.

Tillförsel av syror

Ammoniumklorid eller surgörande medel har använts vid behandling av alkalos! Accidentellt intag av syror.

Medfödda metabola syndrom

Det finns ett antal medfödda metaboliska sjukdomar med acidostendens på grund av olika typer av metabola rubbningar. Dessa patienter diagnosticeras i regel i spädbarnsåldern.

ICD-kod: Metabolisk acidos E87.2

Till toppen