Centralstimulantia

Accidentell eller suicidal överdosering av amfetamin, metamfetamin, metylfenidat (Concerta), modafinil (Modiodal), amfepramon, fentermin, fenmetralin. Preparat som funnits på svenska marknaden: Fenedrin, Ritalina, Obesidyl, Mirapront, Preludin m fl.

Toxicitet varierar beroende på toleransökning hos missbrukare. Allvarlig förgiftning av 30 mg amfetamin hos icke-tillvand. Letal intoxikation beskriven hos vuxen efter 120 mg. Missbrukare har överlevt 400-500 mg i engångsdos. Dygnsdosen kan för dessa ligga på 5-15 g.

Klinisk bild

Symtombilden är synnerligen varierande och karakteriseras av rastlöshet, oro, aggressionsutbrott, och sömnlöshet. Förvirring och psykotiska symtom som kan kombineras till specifika syndrom.

 1. Paranoid psykos.
 2. Stereotypt automatiserat beteende, s k ”punding”.
 3. Dysautonomt syndrom: Anorexi, muntorrhet, mydriasis, kräkningar, diarré, generella kramper, blodtrycksfall.
 4. Excitationssyndrom: Motorisk oro, takykardi, hjärtarytmi, hypertension, hypertermi (ibland >41°), tremor, muskelryckningar, chockbild och koma.
 5. Cerebrovaskulärt syndrom: Cerebral trombos eller hjärnblödning.

Behandling

Patienter med massiv överdosering eller med symtom enligt punkt 3-5 ovan bör behandlas på intensivvårdsavdelning med EKG-övervakning. Övriga fall kan vårdas på psykiatrisk akutavdelning. Diagnosen kan fastställas genom screening eller analys av urinprov.

 1. Ventrikelsköljning om massivt peroralt intag senaste timmen.
 2. Vid chock ges vätska- och elektrolyter.
 3. Temperatursänkande åtgärder (kylning via huden i första hand) + sedering och kyld vätska iv är av stor betydelse. I svåra fall intubation + respirator och muskelrelaxation med icke depolariserande medel. Dantrolen efter diskussion med GIC.
 4. Mot oro agitation ges diazepam i upprepade (höga) doser. Såvida kramper inte förekommit kan man ge som engångsdos olanzapin 5-10 mg im eller inj haloperidol 2,5-5 mg iv som komplement. Vid otillräcklig effekt och om patienten är fortsatt agiterad sövning med propofol.
 5. Vid kraftig blodtrycksstegring ges nitroglycerin sublingualt 0,5 mg/10 min eller som infusion, 0,5-10 µg/kg/min. Betablockare ska ej ges.
 6. Ventrikulära arytmier behandlas med inj lidocain (Xylocain) 1 mg/kg kroppsvikt, därefter kontinuerlig infusion om god effekt.
 7. Patienten ska vårdas i ett mörkt, tyst rum.
Till toppen