Etylenglykol

Etylenglykol är en sötaktig, luktfri och vattenlöslig vätska, som används som lösningsmedel och antifrysmedel.

Etylenglykol resorberas snabbt från tarmen, 20 % utsöndras oförändrad i urinen. Obehandlat bildas njurtoxiska metaboliter som även orsakar acidos och kan ge hjärn- och cirkulationspåverkan. Etanol och fomepizol inhiberar metabolismen av etylenglykol.

Klinisk bild

Ca 30 min efter intag av etylenglykol begynnande berusning (ingen alkoholdoft). De följande timmarna tilltagande metabolisk acidos, hyperventilation, hypokalcemi, omtöckning, ataxi och njurpåverkan. Vid svår intox akut njursvikt med anuri, medvetslöshet, kramper, hjärnödem och cirkulationsstörningar. Samtidigt intag av etanol bromsar förloppet påtagligt.

Utredning

I regel är det inte möjligt att få en snabb bestämning av etylenglykol- koncentrationen i plasma. Diagnosen får då ställas på uppfyllda kriterier.

 • Anamnes
 • Osmolalitetsgap ≥20 mOsm/kg. Beräknas som
  S-Osm minus (2 x P-Na + P-Glukos + P-Urea + 1,25 x P-Etanol). Osmolalitetsgapet är högt i tidig fas av förgiftning men sjunker i takt med att etylenglykol metaboliseras.
 • Anjongap >16 mmol/l. Höga nivåer glykolat ger metabolisk acidos. Anjongapet beräknas som
  P-Na minus (P-Cl + P-Bikarbonat). Det är lågt initialt men stiger successivt. Höga anjon- och osmolalitetsgap kan även ses vid laktatacidos, ketoacidos och njursvikt.
 • Kalciumoxalatkristaller i urinen (i senare skede av förgiftningen).
  Blodprover: Blodgaser (med laktat och fritt calcium) x flera. Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos, osmolalitet, etanol och metanol. P-Etylenglykol (se nedan).

OBS. Viss blodgasapparatur (bl a Radiometer ABL) kan inte skilja laktat från glykolat. Ta reda på vilken apparat som används där du arbetar.

Behandling

 1. Magsköljning följt av 50 g aktivt kol om intaget skett inom en timme.
 2. Etanol och fomepizol hämmar metabolismen av etylenglykol.
  a. inf Fomepizole 15 mg/kg under 30 minuter blockerar alkohol-dehydrogenas under 12 timmar, se FASS.
  b. etanolinfusion är ett alternativ till fomepizol. Ge omedelbart etanol i form av inf Glukos-etanol (glukos 50 mg/ml + etanol 100 mg/ml) Färdigblandad lösning kan rekvireras från sjukhusapoteket, 600 ml ges på 20 min följt av en underhållsinfusion på 70-100 ml/tim. Om P-Etanol redan vid ankomsten är >20 mmol/l startas underhållsdosen. P-Etanol tas en gång/tim och infusionshastigheten justeras tills en stabil nivå på 20-25 mmol/l erhålles. Fortsätt tills P-Etylenglykol <4 mmol/l.
 3. Korrigera acidos med natriumbikarbonat 50 mg/ml i portioner 200 ml.
 4. Hemodialys i samråd med njurkonsult. Starta CVVHD i väntan på hemodialys. Akut indikation vid:
  o P-Etylenglykol >20 mmol/l.
  o pH<7,3 och något av följande:
  a. BE <-14.
  b. anjongap eller osmolalitetsgap >25 mmol/l.
  c. kreatininstegring och/eller oliguri.
  d. stark misstanke om förgiftning av etylenglykol.
 5. Antidotbehandling fortsättes under dialysen och dosjusteras. Dialys bör fortgå tills acidos är korrigerad samt P-Etylenglykol <4 mmol/l. P-Etylenglykol kontrolleras under dialys samt 2 och 6 tim efter avslut. Vid behov upprepas hemodialys.
 6. Cirkulatorisk chock, medelartärtryck <70 mmHg, behandlas i första hand med inf Ringer-Acetat 500 ml på 20 min alternativt inotropi.
 7. P-Etylenglykol är jourprov på Karolinska. Analysen tar cirka 1 tim. Om patienten inkommer sent kan P-Etylenglykol vara noll. Den enzymatiska metoden korsreagerar med propylenglykol och glycerol. Propylenglykol är väsentligt mindre toxiskt.