Kolmonoxid

En majoritet av dödsfallen orsakas av rökgasförgiftning i samband med eldsvådor inomhus (se även vårdprogram brandrök – förgiftning). Rökare kan uppvisa 3-10 % COHb i blodet. COHb 10-20 % ger symtom. Dödsfallen brukar ha >40 %.

Verkningsmekanism

CO har 250 gånger större affinitet till hemoglobin än syre och orsakar vävnadshypoxi och cellulär toxicitet med allvarliga konsekvenser i framför allt hjärna och hjärta.

Klinisk bild

Akut förgiftning: Illamående, huvudvärk, yrsel, omtöckning, oro, ljusröd hudfärg, hjärtklappning. Medvetandepåverkan - koma, kramper, blodtrycks­fall, EKG-förändringar (ischemi). Metabolisk acidos, leverpåverkan, hyper­glykemi, myoglobinemi.

Utredning

  1. Blodgaser med mätning av COHb. Pulsoximetri ger felaktiga värden.
  2. Blodprover: Blod- elektrolytstatus.
  3. EKG. Vid misstanke på hjärtmuskelskada, infarktmarkörer.

  Behandling

  1. Vid kort exponering och endast huvudvärk/illamående som symtom är frisk luft tillräckligt.
  2. Vid mer allvarliga symtom och COHb-värde >5 % ges 100 % oxygen med tättslutande mask, vanligen minst 6 tim (tills COHb <5 %), gravida 12 tim. Använd CPAP-system eller NIV. Halveringstiden för COHb i blodet minskar påtagligt med 100 % oxygen.
  3. Intubation och ventilation med 100 % oxygen rekommenderas vid medvetslöshet eller kramper. Intubation även då risk för larynxsvullnad föreligger. Korrigera grav metabolisk acidos.
  4. Graviditet utgör särskild risk, kontakta Giftinformationscentralen.
  5. Brandrök innebär risk för eponering för cyanväte (se vårdprogram brandrök).
  6. Hyperbar oxygenbehandling (HBO). I undantagsfall, vid medvetslöshet och COHb >25 %. Kontakta GIC.

  Sena symtom och uppföljning

  Neuropsykiatriska symtom kan komma efter symtomfritt intervall på 1-4 mån. Allvarlig förgiftning följs upp på neurologisk mottagning.

  Till toppen