Brandrök

Vid bränder inomhus med dödsoffer så avlider de flesta ej på grund av brännskador utan av brandrök-förgiftning, oftast med kolmonoxid och/eller cyanväte (”cyanid”). Ofta har offren dessutom inhalerat retande gaser. Vid omhändertagandet av dessa fall bör man alltid handla som om patienten inhalerat toxiska doser av kolmonoxid och retande gas.

Andra skadliga ämnen som bildas vid bränder inomhus: Nitrösa gaser, klorväte (saltsyra), svaveldioxid, isocyanater, fosgen, ammoniak, flourväte och bromväte.

Klinisk bild

Cyanidförgiftning är trolig hos patient som påträffats med­vetandesänkt, med sot i eller kring munnen, i ett slutet varmt och rökfyllt utrymme. Dessa fall har också vid ankomsten laktatacidos.

  1. Termisk skada med bl a larynxödem.
  2. Hypoxi.
  3. Kolmonoxidförgiftning.
  4. Cyanidförgiftning.
  5. Toxisk lungskada på grund av retande gaser.

Behandling

  1. Vid medvetandepåverkan och/eller cirkulationspåverkan ges omedelbart 100 % oxygen, via högflödes-CPAP eller via trachealtub (särskilt vid tecken på högt luftvägshinder). Behandling med 100 % syre fortsättes så länge patienten har symtom eller COHb >5 % och alltid minst 6 timmar.
  2. Ge omedelbart inf hydroxokobalamin (Cyanokit – licenspreparat) 5 g under 15-30 min om klar misstanke på cyanidförgiftning (helst redan på skadeplatsen). P-Laktat >10 mmol/l indikerar signifikant cyanid-förgiftning. Om sådan är osannolik men ej kan uteslutas ges i stället inf natriumtiosulfat 0,15 g/ml, 100 ml på 5-10 min. Se vårdprogramen förgiftning med cyanväte och kolmonoxid.
  3. Vid retsymtom från luftvägarna (toxisk lungskada) ges samtidigt kortikosteroider som inhalation. Se program för retande gaser.
Till toppen