Metanol

Förgiftning uppkommer ibland genom förväxling mellan metanol och etanol och kan uppträda i epidemier. Kan också uppstå genom ackumulation av metanol efterdaglig förtäring av teknisk sprit (Tenol) innehållande etanol och 10 % metanol. Metanol metaboliseras i levern. Metaboliterna (formaldehyd och myrsyra) orsakar de toxiska effekterna med metabolisk acidos, ögon- och CNS-skador. Vid svår förgiftning ansamlas även laktat som aggraverar den metabola acidosen.

Klinisk bild

Initialt berusningssymtom som upplevs annorlunda än vid etanolförtäring. Samtidigt intag av etanol försenar symtomen. Symtomen är illamående, kräkningar, dimsyn, eventuellt blindhet. Hyper­ventilation på grund av metabolisk acidos. I slutstadiet medvet­slöshet (hjärnödem), kramper och chock.

Utredning

Upprepade venösa eller artäriella blod­gaser.

Etanol-, metanolbestämning, akutprov. Etylenglykol vid tveksamhet (det senare dock inte alltid tillgängligt)

Övriga blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos och osmolalitet.

Vid uttalad metabolisk acidos samt negativa P-Metanol/P­-Etylenglykol beräkna anjon- och osmolalitetsgap, se kapitel.

Behandling

  1. Etanol-glukosinfusion och fomepizol hämmar metabolismen av metanol till myrsyra och rekommenderas vid P-Metanol >6 mmol/l
    a) Inf Fomepizole 15 mg/kg under 30 minuter blockerar alkoholdehydrogenas under 12 timmar.
    b) Alternativ behandling är etanolinfusion, se Förgiftning – etylenglykol.
  2. Inf natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml), 200 ml mot metabolisk acidos. Kan upprepas.
  3. Inj folinsyra (Calciumfolinat, Citrec, Rescuvolin) 100 mg x 6 iv vid metabolisk acidos. Påskyndar nedbrytningen av myrsyra.
  4. Dialys ges på vid indikation. Kontakta GIC. Hemodialys ska prioriteras och påbörjas akut vid metabolisk acidos (BE <-15) liksom vid synpåverkan. CVVHD är betydligt mindre effektiv. Vid avsaknad av svår acidos eller ögonsymtom och med pågående antidotbehandling kan HD utföras dagtid (om P-Metanol >15 mmol/l). En alternativ men mera tiskrävande strategi är att avstå från dialys och fortsätta antidot-behandlingen tills all metanol eliminerats. Ring GIC.
Till toppen