Perorala antidiabetesmedel

Förgiftning/överdos med något av nedanstående:

Biguanidderivat: Metformin, se särskilt vårdprogram.

Sulfonylurea: Glibenclamid (Daonil); glipizid (Mindiab); glimepirid (Amaryl).

Överdos av nyare perorala antidiabetesmedel medför mindre risk för hypoglykemi enligt erfarenheter hittills, se FASS, sök på Giftinfo.

Klinisk bild

Huvudrisken vid överdosering med sulfonylurea är hypoglykemi som kan debutera efter lång tid och i svåra fall vara mycket långdragen alternativt recidiverande. Observation med upprepade blodsockerkontroller bör därför i svårare fall göras under minst 24 timmar, ibland längre. Sulfonylurea + alkohol kan ge antabuseffekt.

Överdos av biguanidpreparat kan orsaka laktatacidos framför allt hos patienter med njurinsufficiens, men mycket liten risk för hypoglykemi.

Hypoglykemisymtom. Neurologiska som konfusion, tremor, irritabilitet, huvudvärk, excitation, koma, kramper, mydriasis. Autonoma som illamående, buksmärtor, palpitationer, svettig och blek hud.

Behandling vid överdos sulfonylureapreparat (sulfonureider)

  1. Ventrikelsköljning och tillförsel av 50 g aktivt kol om misstanke på stort tablettintag under de senaste 2 timmarna.
  2. Ge ej rutinmässigt glukosinfusion (stimulerar insulinfrisättningen). Låt patienten i möjligaste mån äta vanlig kost.
  3. Vid symtomgivande hypoglykemi och medvetandesänkning: Ge inj Glukos 300 mg/ml, 50 ml iv följt av Glukos 100 mg/ml som infusion.
  4. Inj Vitamin-B1 på vid indikation.
  5. Långvarig eller recidiverande hypoglykemi + över¬dosering av sulfonureid-preparat: Inj oktreotid (Sandostatin) 50 µg iv. Hämmar insulin-frisättningen. Upprepas var 8:e tim vb.
  6. Glukagon ges endast om svårighet med intravenös infart och patienten är medvetslös eller krampar. Dosering: 1-2 mg im.
Till toppen