Salicylat

Numera ovanlig förgiftning. Ring GIC.

Klinisk bild

Akut förgiftning: Hyperventilation orsakar respiratorisk alkalos, som i senare skede går över i metabol acidos. Vanliga symtom i varierande frekvens: Huvudvärk, yrsel, tinnitus, dimsyn, hörselnedsättning, somnolens, svettning , hudrodnad. I allvarliga fall, illamående, kräkning, förvirring, hypertermi, de­hydrering. Hypokalemi är regel. Hypoglykemi förekommer. Risk för blödningar främst i mag-tarmkanalen. Ökat PK, leverpåverkan, rhabdomyolys.

Kronisk förgiftning: Långvarigt salicylatmissbruk kan leda till flera av symtomen ovan + mental påverkan och uttalad hypokalemi och alkalos. Sekundär metabolisk acidos är allvarligt och ökar toxiciteten på grund av ökad salicylathalt i CNS.

Utredning

Kontrollera P-Salicylat var 4:e timme tills värdet sjunker. Blodgaskontroller med elektrolyter och glukos. Vid allvarlig intoxikation även leverstatus, CK, PK, myoglobin 1-2 gånger/dygn.

Behandling

  • Ventrikelsköljning och/eller tarmsköljning överväges vid stort intag.
  • Alltid upprepad koltillförsel, initialt 50 g sedan 12,5 g varannan timme).
  • Rehydrering och elektrolytkorrektion samt övrig symtomatisk behandling. Inf Glukos 50 mg/ml, 3000–4000 ml/dygn med elektrolyter. CNS hypoglykemi kan förekomma trots normalt B-Glukos.
  • Alkalisering av urinen påskyndar eliminationen och sänker salicylatkoncentrationen i CNS.
  • Vid nedsatt tarmmotilitet ges metoklopramid (Primperan) 10-20 mg x 3 och vid upprepade kräkningar ges ondansatron 8 mg iv x 2-4. Överväg PPI.
  • Respirator vid medvetandepåverkan och tecken på andningssvikt med stigande PaCO2 .
  • Följ koagulationsstatus. Ge inj K-vitamin (Konakion) 10 mg iv om PK >2,0. Vid blödning Ocplex.
  • Hemodialys alternativt CVVHD överväges vid salicylat­koncentration >5,5 mmol/l och definitivt vid >7,3 mmol/l tillsammans med metabolisk acidos.