Leversvikt - akut

Definition

Svår akut levercellsdysfunktion hos tidigare leverfrisk patient. Patienten oftast ikterisk med transaminasstegring. Koagulopati med PK >1,5 och encefalopati krävs för diagnos.

Etiologi

  • Virusinfektioner: Hepatit A, B och C. Ebstein-Barr virus och cytomegalo-virus hos yngre personer.
  • Läkemedel och toxiner: Paracetamol (vanligast), svampar innehållande amatoxin (flugsvamp) eller gyromitrin (murklor), läkemedelsreaktioner (antabus, NSAID, antidepressiva m fl), vissa naturläkemedel och droger.
  • Alkoholhepatit.
  • Graviditeskomplikationer.
  • Autoimmun hepatit. Räknas som akut inom 6 mån efter diagnos.
  • Levervenstrombos (Budd-Chiaris syndrom).
  • Ischemisk hepatit, sepsis och malignitet. Mb Wilson.

Akut leversvikt delas in i tre undergrupper

Hyperakut leversvikt; Tid från ikterus-encefalopati <7 d (ofta paracetamol).

Akut leversvikt; Tid från ikterus-encefalopati 1-4 v (ofta virushepatit).

Subakut leversvikt; Tid från ikterus till encefalopati 4-8 veckor.

Klinisk bild

Allmän sjukdomskänsla, ofta med buksmärtor, illamående, matleda och kräk­ningar samt kroppsvärk som kan föregå ikterus med några dagar till veckor. Risk för encefalopati, sepsis och multiorgansvikt.

Trombocytopeni, acidos, hypoglykemi och hypofosfatemi är prognostiskt ogynnsamt. Ischemisk hepatit ger ofta ASAT/ALAT förhöjt >50 gånger normalvärdet. Vid akut virus- eller drog-/substansutlöst hepatit är ofta ASAT/ALAT förhöjt >25 gånger normalvärdet.

Utredning

Syftar till att fastställa etiologin, utesluta kronisk leversjukdom samt att uppskatta graden av lever- och annan organpåverkan.

Blodprover: Blod-, lever- och elektrolytstatus. Albumin, urea, glukos, fosfat, CRP, ferritin, järnmättnad och PK. P-Paracetamol. Blodgas med laktat. Prover ovan tas dagligen (ej ferritin, järnmättnad och i regel ej P-Paracetamol).

Eventuellt virusserologi/PCR. Elfores, ANA, AMA, SMA. Ultraljud/DT lever.

Behandling

Akut leversvikt har hög mortalitet men kan vara helt reversibelt. Vården syftar till att förebygga och behandla komplikationer så att levern kan återhämta sig. Fastställ etiologi och behandla enligt nedan. Kontakta transplantationsenhet tidigt.

Acetylcystein kan ges även vid annan genes än paracetamol. Starta enligt förgiftningsvårdprogrammet (steg B) och fortsätt tills PK <2.

Antibiotika. Inj Cefotaxim 1 g x 2-3 iv vid tecken på encefalopati eller vid minsta tecken till infektion (feber och förhöjt CRP saknas ofta).

Läkemedel utom insulin sätts ut. Ge inj K-vitamin 10 mg/ml, 1 ml x 3 långsamt iv vid blödning och tabl Omeprazol 20 mg x 1 som ulcusprofylax. Mixt Laktulos för profylax eller behandling av encefalopati är tveksamt då patienterna ofta har paralytisk ileus.

Steroider. Vid svår alkoholhepatit se särskilt program.

Intensivvård vid medvetandepåverkan eller tecken till multiorgansvikt. Vid njursvikt tidig dialys. Leverdialys kan vara ett alternativ.

ICD-koder: Akut och subakut leversvikt K72.0; Alkoholutlöst K70.4

Till toppen